Carregant...
 

Llei 66/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses d’inversió i de funcionament del Departament de Policia


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 66/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar diverses despeses d’inversió i de funcionament del Departament de Policia

Exposició de motius

La missió del Cos de Policia és garantir la seguretat ciutadana, tant en l’aspecte preventiu com en l’aspecte repressiu. Per complir aquesta missió, el Departament de Policia ha de disposar dels mitjans tècnics necessaris per poder mantenir i fins i tot millorar el nivell de seguretat de què disposa avui en dia el Principat d’Andorra.

Per desenvolupar correctament aquesta tasca, el Cos de Policia ha de poder efectuar les inversions anyals necessàries per permetre l’exercici de totes les missions que li són assignades i que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de protecció ciutadana. Aquesta inversió ha de permetre, d’una part, renovar cert material que ha esdevingut obsolet i que és indispensable per garantir la seguretat dels agents de policia en el desenvolupament de les seves funcions; de l’altra ha de permetre dotar el Cos de Policia dels mitjans tècnics nous necessaris per millorar la seguretat de l’Estat i permetre que assoleixi el mateix nivell tècnic que els cossos policials dels estats europeus veïns. També cal que faci front a diverses despeses de funcionament com el manteniment de material tecnològic divers i el lloguer i les despeses de les instal·lacions del punt fronterer amb França.

El pressupost per a l’exercici 2010 preveia els crèdits necessaris per fer front a les despeses esmentades per a l’exercici 2010. Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses d’inversió real, a excepció de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot posar en vigor. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior.

En conseqüència, el Govern no disposa dels crèdits que havia previst per a l’exercici 2010 per dur a terme la inversió necessària, ni de crèdits plurianuals per fer front a l’adquisició del sistema automàtic d’identificació dactilar, que són necessaris tot i que no es van incloure en el Projecte de pressupost. L’executiu tampoc no disposa de dotació per satisfer les despeses de funcionament existents, atès que no estaven pressupostades de manera suficient al pressupost per a l’exercici 2009.
LesLleis.com

Vist que el caràcter d’urgència i de necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris necessaris per fer front als imports que es deriven de l’adquisició del material i de l’equipament necessari per desenvolupar les seves funcions d’acord amb els requeriments fixats, així com per poder fer front als compromisos adquirits;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.