Carregant...
 

Llei 67/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió real del Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 67/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar despeses d’inversió real del Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural

Exposició de motius

Per garantir el dret a un medi ambient de qualitat, és important incidir en la protecció de la natura, de manera que des de les administracions públiques cal portar a terme polítiques de foment de la biodiversitat i de protecció dels entorns naturals per fer compatibles aquests valors amb els drets que tenen els ciutadans a gaudir-ne. Per aquest motiu, la defensa de la natura i del patrimoni natural esdevé d’una importància cabdal a Andorra, atès que en el nostre territori hi ha una enorme quantitat d’elements que contribueixen a la biodiversitat. En aquest marc, són essencials les funcions de vigilància, de control i gestió i de sensibilització ciutadana que ha de dur a terme l’Administració general mitjançant l’esforç, el treball rigorós i la dedicació d’un col·lectiu de professionals adscrits específicament a aquestes funcions.

El Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural del Govern d’Andorra disposa de tècnics especialitzats que efectuen les tasques pròpies de conservació, vigilància i control de la natura, i que necessiten poder disposar dels equipaments i els materials indispensables per dur a terme les funcions que li són encomanades en condicions tècniques i de seguretat òptimes. Per aquest motiu, el Govern ha de poder disposar de crèdits d’inversió real per fer front a les despeses derivades de l’adquisició d’aquests equipaments i materials, i que s’havien previst en part al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010. Les despeses no previstes corresponen a l’adquisició de material que no es va considerar primordial en el moment de l’elaboració d’aquest Projecte de llei, i que es van desestimar a favor d’altres despeses que finalment no s’han dut a terme i que s’efectuaran en un altre exercici pressupostari. Actualment, l’adquisició d’aquest material ha esdevingut indispensable per assegurar que els tècnics desenvolupin les seves funcions amb garanties de seguretat.

Addicionalment, es preveu dur a terme la restauració del tram de riu que va des d’Aubinyà fins a la confluència amb el riu Gran Valira, ja que està força malmès per la seva canalització i pels desnivells excessius, i no permeten ser franquejats per les truites del riu Gran Valira fins a les zones de fres (vedat de pesca). L’objectiu d’aquesta restauració és facilitar la circulació i la reproducció dels peixos de la zona. Aquesta despesa estava prevista al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010.
LesLleis.com

Finalment, el Govern està treballant en la recuperació dels camins rals del país. El Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010 ja preveia la dotació pressupostària necessària, així com els crèdits plurianuals per als anys 2011 i 2012 per elaborar les obres de rehabilitació i condicionament del camí ral de la Massana, des del pont Pla fins a Ordino. S’han efectuat tres fases de la restauració del camí ral, i queden pendents dues fases per enllaçar amb el camí ral d’Ordino, amb l’objectiu de facilitar un camí planer des d’Andorra la Vella fins al Serrat.

Atès que no s’ha aprovat el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010, el Govern no disposa dels crèdits d’inversió real per fer front a les despeses esmentades;

Vist que el caràcter d’urgència i de necessitat d’aquestes despeses de referència queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front a les obres de rehabilitació i de condicionament del camí ral de la Massana i ha de permetre que el personal del Departament d’Agricultura i Patrimoni Natural pugui desenvolupar les seves funcions dins de les condicions de seguretat requerides;

Vist l’informe de la Intervenció general;

Vist l’acord de Govern del 27 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.