Carregant...
 

Llei 69/2010, del 22 de setembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de diversos serveis de la Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 69/2010, del 22 de setembre, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de diversos serveis de la Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement

Exposició de motius

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia la dotació pressupostària per fer front a les despeses dels departaments del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i de Sistemes d’Informació.

Aquesta previsió corresponia als crèdits necessaris per assumir les despeses derivades del contracte d’arrendament del local corresponent a les dependències del Departament de Sistemes d’Informació i del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Com que el pressupost del 2009 no preveia cap dotació per fer front a les despeses mencionades, enguany no es disposa de suficients crèdits per dotzenes parts per finançar-la.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses corrents esmentades, que es xifren en un total de 94.800,00 euros.
LesLleis.com

Vista la necessitat i la urgència de dotar dels crèdits necessaris les partides corresponents per finançar les despeses esmentades, que corresponen a compromisos adquirits als quals caldrà fer front fins a final d’any per assegurar el funcionament de diversos serveis de la Secretaria d’Estat per a la Reforma de l’Administració i la Promoció de la Societat del Coneixement;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.