Carregant...
 

Llei 71/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als treballs de millora i de conservació dels refugis de muntanya


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 71/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als treballs de millora i de conservació dels refugis de muntanya

Exposició de motius

El Govern disposa d’una xarxa de refugis de muntanya distribuïts per tot el país. Atès que Andorra és una destinació turística de muntanya, es creu imprescindible i necessari poder posar a l’abast dels nostres visitants les instal·lacions adients per potenciar l’atractiu i l’oferta d’activitats de les nostres muntanyes a l’estiu. L’objectiu és poder disposar d’una xarxa de refugis guardats al llarg del sender de Gran Recorregut País (GRP), que fa la volta a Andorra passant per diversos refugis, per oferir als usuaris una pernoctació en refugis guardats cada dos dies d’excursió. Actualment es disposa de dos refugis guardats en funcionament a la zona nord del país, el refugi guardat del Comapedrosa, a la parròquia de la Massana, i el refugi guardat de Juclar, a la parròquia de Canillo.
LesLleis.com

El Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010 preveia crèdits per al 2010 i amb caràcter plurianual per als anys 2011, 2012 i 2013 per fer front a les despeses derivades dels treballs de millora i de conservació dels refugis de muntanya (Comapedrosa i Juclar), per finançar les obres d’adequació del refugi de Sorteny en refugi guardat, tal com preveu el conveni entre el Govern d’Andorra i el Comú d’Ordino referent a la cessió de la gestió del refugi de Sorteny, signat el 17 de setembre del 2008, i per a la projecció i la construcció de dos refugis guardats a la zona sud oriental del país, on actualment no n’hi ha cap. D’altra banda, el Departament de Medi Ambient preveia crèdits per satisfer les despeses derivades dels treballs relatius al sanejament del refugi del Comapedrosa al Projecte de llei esmentat.

Atès que no s’ha aprovat el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010, enguany es proposa prioritzar part de la inversió real prevista inicialment a alguns dels treballs per dur a terme les millores al refugi del Comapedrosa, que suposa una despesa total de 458.703,72 euros, 198.652,90 dels quals s’adjudicarien a càrrec del plurianual del 2011. Aquesta adjudicació inclouria també els treballs de sanejament, que el Departament de Medi Ambient havia previst al Projecte de pressupost del 2010 i el transport amb helicòpter del material i el personal, que no s’hi havia inclòs. D’altra banda, es vol adjudicar l’elaboració de l’estudi del projecte de les obres del refugi de Sorteny, per un import de 32.048,99 euros, i dur a terme l’actuació al refugi guardat de Juclar, per un import de 5.000 euros, relativa a l’ampliació de les bateries del sistema fotovoltaic, i a la potabilització de l’aigua de consum humà.

Un cop es disposi del projecte de les obres del refugi de Sorteny, es procedirà a licitar-ne les obres, i paral·lelament es licitaran i s’adjudicaran les obres d’un dels refugis guardats necessaris a la zona sud oriental d’Andorra amb càrrec als plurianuals esmentats. Aquesta despesa es xifra en 1.601.347,10 euros.

En conseqüència, el Govern no disposa de la dotació necessària per satisfer les despeses esmentades, i les relatives a la futura adequació dels refugis i a la construcció dels refugis guardats i que es xifren en un total de 2.097.099,81 euros, 1.800.000 dels quals són a càrrec de despeses plurianuals per als anys 2011, 2012 i 2013, distribuïts en 600.000 euros per a cada exercici.

Vist que el caràcter d‘urgència i necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front a les millores necessàries per condicionar els refugis existents, i transformar-los en refugis guardats, i per construir-ne de nous, i disposar així del sender GRP dotat de les instal·lacions mínimes necessàries per utilitzar-les tan aviat com sigui possible.

Vist l’informe de la Intervenció general;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.