Carregant...
 

Llei 72/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del Pla de contingència per a l’Escorxador Nacional d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 72/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del Pla de contingència per a l’Escorxador Nacional d’Andorra

Exposició de motius

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Patrimoni Natural ha de fer front de manera urgent a diverses despeses derivades de l’aplicació del Pla de contingència de l’Escorxador Nacional d’Andorra.

L’Escorxador Nacional d’Andorra es va inaugurar l’any 1999. Actualment, i després d’uns anys de funcionament, cal fer inversions per dur a terme l’adequació de les instal·lacions i els equipaments per permetre que les tasques es duguin a terme correctament, complint les normes establertes de manipulació i condicionament dels productes finals.

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 ja preveia algunes d’aquestes actuacions, per un import total de 6.424 euros, com la substitució de l’ordinador i del programa informàtic de control de les cambres frigorífiques, que actualment estan fora de servei, o les reparacions i el manteniment de l’Escorxador.

Addicionalment, cal fer front a altres actuacions no previstes en aquest Projecte, amb un import total de 44.450 euros, la necessitat de les quals ha sorgit després d’haver elaborat el Projecte. Enguany cal fer front a l’adquisició de maquinària diversa que s’ha malmès per l’ús i que, com que és obsoleta, s’ha de substituir per maquinària més moderna, com les etiquetadores i un ternal nou per elevar el bestiar. També s’ha de substituir el material de sacrifici i els equipaments de fred. A més, s’han de fer diverses reparacions de filtracions d’aigua i de pintura.
LesLleis.com

Pel que fa a les despeses corrents esmentades, d’un import de 35.000 euros, el Govern no disposa de crèdits suficients en dotzenes parts per fer-hi front, perquè aquestes despeses no es van pressupostar a l’exercici anterior i atesa la situació de pròrroga pressupostària. Igualment, el Govern no disposa de crèdits per fer front a l’adquisició de la inversió esmentada, que es xifra en 15.874 euros, 11.500 euros dels quals han sorgit després d’haver elaborat el Projecte de pressupost del 2010 i, per tant, no hi estaven inclosos.

El caràcter d’urgència i necessitat es justifica pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits necessaris per dur a terme el condicionament de les instal·lacions per assegurar el funcionament correcte de l’Escorxador Nacional d’Andorra i permetre el proveïment de productes complint les normes establertes.

Vist que en la sessió del 12 de maig del 2010, el Govern ha aprovat un avenç de fons per un import total de 50.874 euros per poder fer front a les despeses derivades del Pla de contingència de l’Escorxador Nacional d’Andorra.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.