Carregant...
 

Llei 76/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’atorgament d’ajudes econòmiques per fer front a la instal·lació productiva d’energies renovables, l’assoliment de la certificació energètica determinada pels valors objectius en les edificacions, i a la realització d’auditories energètiques als edificis de l’Administració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 76/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’atorgament d’ajudes econòmiques per fer front a la instal·lació productiva d’energies renovables, l’assoliment de la certificació energètica determinada pels valors objectius en les edificacions, i a la realització d’auditories energètiques als edificis de l’Administració

Exposició de motius

En un context de racionalització de l’ús de les fonts d’energia i, molt especialment, les que provenen de fonts exhauribles com el petroli, la necessitat de preservar per a les generacions futures el nostre medi natural en un sistema sostenible i la de vetllar per la reducció d’emissions d’efecte climàtic aconsella endegar diverses línies d’actuació destinades a reduir del consum de l’energia i, alhora, derivar el consum a les fonts de caràcter renovable.

D’acord amb això, un dels objectius del Govern és finançar la planificació de la política energètica en coordinació amb FEDA i els comuns, i donar compliment a les resolucions del Consell General encomanades al Govern i aprovades en la sessió del dia 20 de juny del 2008, que consisteixen a establir un pla director aplicable a partir de l’1 de gener del 2009 per la racionalització i l’estalvi del consum de les diverses energies a l’Administració general, a les entitats parapúbliques o de dret públic i a les societats públiques amb participació majoritària de l’Administració general, amb la finalitat de reduir, com a mínim, el consum energètic un 5% en el termini de dos anys i, abans de l’1 de gener del 2009, establir quines condicions i modificacions tècniques i legislatives són necessàries per a la utilització productiva d’energies alternatives, netes i renovables, al nostre país.
LesLleis.com

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Totes aquestes accions previstes per al 2010 suposen una despesa de 260.000 euros prevista al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2010, per a les quals el Govern no disposa de crèdits o bé no en disposa de manera suficient amb les dotzenes parts del pressupost de l’exercici 2009.

El caràcter d’urgència i necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per finançar les despeses derivades de l’atorgament d’ajudes per fer front a la instal·lació productiva d’energies renovables, l’assoliment de la certificació energètica determinada pels valors objectius en les edificacions, i a la realització d’auditories energètiques als edificis de l’Administració.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.