Carregant...
 

Llei 77/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició d’un aparell de climatització per assegurar el manteniment en bones condicions de conservació de les pintures murals romàniques de Santa Coloma, dipositades a la sala d’exposicions del Govern


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 77/2010, del 14 d’octubre, de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició d’un aparell de climatització per assegurar el manteniment en bones condicions de conservació de les pintures murals romàniques de Santa Coloma, dipositades a la sala d’exposicions del Govern

Exposició de motius

El Ministeri d’Educació i Cultura ha de fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adquisició d’un aparell de climatització per assegurar el manteniment en bones condicions de conservació del conjunt pictòric mural romànic més important d’Andorra, les pintures murals romàniques de Santa Coloma, dipositades a la sala d’exposicions del Govern, i per a les quals no hi ha crèdits a les partides pressupostàries corresponents.

El conjunt pictòric mural romànic de Santa Coloma va ser comprat pel Govern l’any 2007 i dipositat a la sala d’exposicions del Govern, a l’antic edifici dels bombers, ja que era l’únic espai suficientment gran i climatitzat de què es disposava, en espera d’una ubicació definitiva.

El Govern, el 17 d’octubre del 2007, va declarar bé moble d’interès cultural les pintures murals romàniques de Santa Coloma, pels seus valors artístics i històrics.
LesLleis.com

La instal·lació de la climatització de la sala d’exposicions del Govern ha quedat obsoleta i la maquinària ha deixat de funcionar sense que hi hagi cap possibilitat de reparació puntual ni definitiva.

La conservació de les pintures murals romàniques de Santa Coloma depèn majoritàriament d’un factor essencial i ineludible que és el seu manteniment en un clima estable, i les alteracions brusques de la humitat relativa i de la temperatura que envolten els béns són les causes principals de degradació de les obres d’art, ja que els diversos materials que les componen reaccionen de manera diferent a aquests canvis, cosa que provoca tensions que amb el pas del temps acaben causant degradacions.

El caràcter de màxima urgència i necessitat queda justificat pel perill de l’estat de conservació en què es troben les pintures murals romàniques de Santa Coloma, ja que s’han de conservar en un ambient al més estable possible, amb mesures de control climàtic que regulin els paràmetres ambientals.

Vist que no hi ha una dotació pressupostària per a l’exercici 2010 per fer front a la despesa esmentada;

Vist que el Govern, per acord del 25 d’agost del 2010, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 19.100 euros per a la partida pressupostària següent: 555-Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística-558 Àrea d’Acció Cultural-Proj. 0050-Promoció Cultural-61300 Reposició i millora material d’instal·lacions per un import de 19.100 euros;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 25 d’agost del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.