Carregant...
 

Llei 82/2010, del 18 de novembre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la resolució de la comissió d’Expropiació de l’Hotel Rosaleda


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 82/2010, del 18 de novembre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la resolució de la comissió d’Expropiació de l’Hotel Rosaleda

Exposició de motius

El Consell General en la sessió del dia 18 d’octubre del 2007 acorda declarar la utilitat pública i la necessitat d’ocupar l’Hotel Rosaleda d’Encamp, bé immoble declarat d’interès cultural en la classificació de monument amb el número 001/BIC/M/03 per Decret de Govern del 4 de febrer del 2004, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 9, de l’11 de febrer del 2004, i la necessitat d’ocupació definitiva del bé i d’adquisició dels drets patrimonials afectats, amb les tres parcel·les afectades i les construccions que hi ha, en la forma i les condicions que resulten de l’expedient d’expropiació i de l’Informe raonat del Govern del 23 de maig del 2007.

D’acord amb l’article 21.3 i 22 de la Llei d’expropiació del 3 de setembre de 1993, i segons l’acta del 5 de febrer del 2010, es constitueix la Comissió d’Expropiació, que té encomanada la tasca de fixar, per via d’autoritat -sense perjudici del recurs dels interessats davant la jurisdicció administrativa ordinària, amb efecte devolutiu- l’import eventual de la indemnització que ha de correspondre als expropiats.
LesLleis.com

Per edicte del 7 de maig del 2010, publicat al BOPA núm. 29, del 19 de maig del 2010, el jutge de l’expropiació notifica la resolució de la Comissió d’Expropiació de l’Hotel Rosaleda en la mateixa data en què es taxen els drets objecte d’aquesta expropiació en sis milions tres-cents trenta-vuit mil seixanta-vuit euros amb vuit cèntims (6.338.068,08 euros).

Vist que l’executiu no disposa de crèdits per fer front a les despeses esmentades, d’un import de 6.338.068,08 euros;

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses en concepte d’inversió queda justificat pel fet que s’inicia el procés d’expropiació forçosa basat en una necessitat d’utilitat pública que justifica l’acció i, per tant, el que es pretén aconseguir és precisament la propietat del bé, i consignar la indemnització fixada per la resolució de la Comissió d’Expropiació del 7 de maig del 2010;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 22 de setembre del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.