Carregant...
 

Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana

Exposició de motius

L’acord d’unió duanera entre Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990, va establir relacions comercials entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i va substituir les relacions anteriors d’àmbit nacional entre Andorra i els seus estats veïns. A partir d’aquest moment els intercanvis que regulen les relacions entre les dues parts es regeixen per un marc comú en particular pel que fa als productes industrials. En aquest sentit els canvis normatius en una de les dues parts incideixen directament en els intercanvis existents i en el bon funcionament de l’acord d’unió duanera.

La Unió Europea, amb la voluntat de reforçar els controls i de garantir una harmonització dels controls a qualsevol punt d’entrada al territori duaner comunitari, ha aprovat noves disposicions, en particular el Reglament (CE) núm. 648/2005 del Parlament i del Consell, del 13 d’abril del 2005, que modifica el Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell i estableix el Codi de Duana comunitari. La Unió Europea ha aprovat un sistema de gestió de riscs comú i la obligatorietat de presentar amb antelació les informacions relatives a les mercaderies que han d’entrar o que han de sortir del territori comunitari, es tracta de dades relatives a la seguretat. Aquesta anticipació en l’enviament de dades permet un tractament anticipat mitjançant noves eines en la gestió de riscs i la millora de la seguretat del territori. Aquestes noves disposicions entraran en aplicació a la Unió Europea l’1 de gener del 2011.

Paral·lelament la Unió Europea ha previst simplificacions a tots els operadors que obtinguin l’estatus d’operador econòmic autoritzat després d’haver acreditat que compleixen determinats criteris de seguretat i presentar garanties de control.

Així, doncs, i amb la voluntat d’harmonitzar la legislació nacional amb la legislació comunitària i poder establir un reconeixement mutu de la normativa, es fa necessari adoptar disposicions en matèria de controls i de seguretat per millorar i agilitzar els intercanvis de mercaderia entre la Unió Europea i Andorra.

Aquesta modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, consta de 10 articles, 2 de modificació i 8 d’addició que creen la figura de l’operador econòmic autoritzat i implanten un sistema de gestió de riscs per dur a terme controls duaners en matèria de seguretat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.