Carregant...
 

Llei 86/2010, del 18 de novembre, d’autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 86/2010, del 18 de novembre, d’autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle

Exposició de motius

L’article 20.2 de la Constitució reconeix la llibertat d’ensenyament i atorga a les persones físiques i jurídiques la llibertat de crear centres docents, respectant els principis constitucionals.

La Societat Promotora d’Ensenyament Integral La Salle SLU, promotora de la Universitat Oberta La Salle, és una entitat juridicoprivada que es va constituir l’any 2009 i que va sol·licitar al ministeri encarregat de l’ensenyament superior l’inici del procediment per crear una Universitat privada que es pugui dedicar a impartir estudis universitaris estatals i estudis de formació continuada i d’extensió universitària de caràcter propi a través de l’Escola Oberta d’Ensenyament Superior La Salle i de l’Institut Superior de Recerca La Salle, el qual es dedica especialment a desenvolupar els programes de doctorat i de recerca de la Universitat. Els estudis universitaris estatals s’han d’estructurar sobre la base dels cicles establerts a l’Espai Europeu d’Educació Superior, d’acord amb el títol III de la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior.

Atès que el ministeri encarregat de l’ensenyament superior ha verificat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent relatius a la creació de les universitats privades, d’acord amb el que preveu l’article 68.3 de la Llei 12/2008, del 12 de juny del 2008, d’ordenació de l’ensenyament superior;

Es crea la Llei d’autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle, que defineix el marc en el qual es desenvolupa la Universitat i determina les pautes que s’han de seguir per iniciar i mantenir les activitats acadèmiques, i també les disposicions que s’han de tenir en compte en cas de conflicte perquè els estudiants puguin finalitzar els estudis que han iniciat, d’acord amb les regles generals vigents per a l’extinció dels plans d’estudis. A aquest efecte, la Llei preveu la necessitat de presentar convenis amb d’altres universitats o, si no se’n fan, un aval bancari.

La Llei també regula els requisits de permanència de l’alumnat, la supervisió i l’avaluació de l’ensenyament i la revocació o les variacions en les condicions de la creació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.