Carregant...
 

Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra

Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Capítol segon. De les persones voluntàries
Capítol tercer. De les entitats de voluntariat i les seves relacions amb les persones voluntàries
Capítol quart. Dels destinataris de l’acció voluntària
Capítol cinquè. De les relacions entre l’Administració i les entitats de voluntariat
Capítol sisè. Del foment del voluntariat
Capítol setè. De la participació del voluntariat
Capítol vuitè. Règim jurídic
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

Exposició de motius

La solidaritat, l’altruisme i el compromís social han estat una virtut constant en la història de la humanitat. En les darreres dècades ha guanyat especial transcendència la lluita dels moviments voluntaris per la llibertat, la igualtat i la millora de les condicions de vida. Aquests valors cívics, l’associacionisme i el voluntariat tenen una llarga tradició a Andorra.

Són persones voluntàries les que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una entitat estable, democràtica i sense afany de lucre que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i de la persona. És la unió d’esforços entre les persones voluntàries i les entitats el que configura el voluntariat de la pròpia societat.

Les motivacions de les persones voluntàries poden ser diverses, algunes amb una clara voluntat transformadora de la realitat, altres més basades en el caràcter relacional, o fins i tot en la realització personal, però totes elles vàlides i respectables. Les motivacions no són estàtiques i l’acció voluntària permet conrear una constel·lació de valors positius que no s’esgoten en la mateixa acció sinó que esdevenen transcendentals en la vida de les persones.

El voluntariat es troba davant un seguit de reptes que són fonamentals amb vista a enfrontar positivament el seu futur. Són reptes com ara la societat de la informació i les noves tecnologies de la comunicació, la mundialització, l’enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves necessitats socials emergents, els nous marcs de relació entre el sector social, públic i privat, la sostenibilitat i la qualitat ambiental, l’equitat i la justícia social, el foment del bé comú, la nova cultura organitzativa, el paper dels valors de la comunitat, el foment de la convivència, la immigració, les noves formes de voluntariat entre altres.

Aquesta Llei pretén posicionar el moviment del voluntariat per afrontar aquests reptes i materialitzar-los en oportunitats per a la societat i per a cadascun dels seus àmbits d’actuació, i potenciar la participació ciutadana en el marc del voluntariat i en els assumptes d’interès general, en un reconeixement explícit del dret dels ciutadans a implicar-se i intervenir amb responsabilitat en la vida ciutadana, com un dels pilars fonamentals de la societat andorrana i un dels principis elementals de la democràcia.

Cal donar un nou impuls al voluntariat per descobrir noves vies i incentivar la participació de les persones a partir de les noves formes de relació i el foment de noves figures. I cal sensibilitzar i crear un clima favorable en l’opinió pública i els agents públics, econòmics i socials sobre la importància del voluntariat i la necessitat de potenciar-ne la millora i el creixement. Per tal d’aconseguir aquests objectius, la present Llei crea el Comitè Andorrà del Voluntariat, com a òrgan de promoció, d’assessorament i de consulta en matèria de voluntariat per a l’Administració Pública i per a tota la ciutadania.

Així mateix, amb l’objectiu de promoure el voluntariat i d’afavorir la participació ciutadana, sense perjudici de la necessària autonomia de les entitats de voluntariat, la present Llei crea un marc jurídic de drets i deures de les persones voluntàries, destinataris, entitats de voluntariat i administracions públiques, i reconeix les possibilitats de participació i de consulta a les entitats de voluntariat en les decisions administratives que les afecten. Tot això dins un marc de coordinació i de col·laboració entre les entitats de voluntariat i les administracions públiques.

Els drets i els deures recollits en la Llei s’inspiren en els establerts genèricament a la Carta social europea i a les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre voluntariat, així com a la Declaració universal sobre el voluntariat i a la Carta europea per als voluntaris proposada per Volonteurope, fet que dotarà de més seguretat jurídica tant a les persones voluntàries com a les entitats de voluntariat públiques i privades del Principat d’Andorra.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte de la present Llei és:
LesLleis.com

1. Millorar l’eficàcia de l’activitat de les persones voluntàries, així com fomentar i promoure la participació ciutadana en accions de voluntariat, a través d’entitats públiques o privades sense afany de lucre.

2. Regular les relacions que puguin establir-se entre les administracions públiques, les entitats que porten a terme activitats de voluntariat, les persones voluntàries i els destinataris de l’acció voluntària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.