Carregant...
 

Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç

Exposició de motius

La necessitat d’establir una regulació que serveixi de marc normatiu per a l’exercici de l’activitat comercial es fa evident en una economia, com l’andorrana, en la qual aquest sector té una importància cabdal. Tanmateix, aquesta regulació ha de ser el més oberta possible, tenint en compte allò que estableix l’article 28 de la Constitució, que reconeix la llibertat d’empresa en el marc de l’economia de mercat. Ara bé, aquesta disposició no es pot valorar de forma aïllada i cal posar-la en relació amb altres articles del text constitucional, com l’article 18, en el qual es reconeix el dret de creació i funcionament d’organitzacions empresarials, professionals i sindicals, o l’article 29, que enuncia que tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades. En aquest sentit, i a manca d’una llei específica que reguli de forma completa l’activitat comercial, en aquesta Llei es regulen els horaris d’obertura comercial i la necessària compaginació entre aquests horaris i l’exercici de l’activitat laboral en el sector.

La Llei estableix en el seu capítol primer la regulació dels horaris comercials. Concretament, en l’article primer es fixen, als efectes de la mateixa Llei, les definicions dels termes que són enunciats en els articles següents, i els articles segon, tercer, quart i cinquè regulen els horaris d’obertura i de tancament dels establiments comercials, els dies d’obligat tancament per al sector i l’obertura de comerços fins a 24 hores; l’article sisè estableix el dret al descans setmanal en deu diumenges mínim per a la persona que treballa en el comerç. Els articles continguts en el capítol segon estableixen quines són les infraccions a les disposicions normatives i regulen el control administratiu i el procediment sancionador. Completen la norma una disposició transitòria i una disposició final, en la qual es concreta la data d’entrada en vigor de la Llei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.