Carregant...
 

Llei 5/2011, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86.2 f) de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de juny del 2011 ha aprovat la següent:

Llei 5/2011, del 30 de juny, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’aplicació de l’article 86.2 f) de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
LesLleis.com

Exposició de motius

L’entrada en vigor, l’1 de novembre del 2009, de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha suposat un important reforç de la política social i de solidaritat finançat per la transferència del Govern a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). D’acord amb l’article 86.2 f) de la Llei esmentada, el Govern ha de finançar el dèficit eventual que es pugui produir a la branca general.

Concretament, aquesta Llei ha creat noves prestacions a càrrec de la branca general, com són totes les prestacions derivades de malalties professionals, els aturs per incapacitat temporal de les persones que duen a terme una activitat per compte propi i les prestacions de paternitat. També s’han modificat els requisits necessaris per poder accedir a algunes prestacions econòmiques, reduint períodes de carència, i s’han incrementat els imports de les prestacions de les pensions d’invalidesa i de les prestacions de salari per incapacitat temporal, amb un increment significatiu en els casos d’accidents laborals. Cal afegir que les pensions d’invalidesa de les persones que tenen entre 60 i 65 anys que abans finançava la branca jubilació passen a ser assumides per la branca general. La Llei preveu que per aquestes prestacions econòmiques la CASS assumeixi la part patronal de la cotització, fet que ha implicat també una despesa més elevada d’aquesta branca. També cal destacar que s’ha fixat un import únic per les pensions d’orfenesa que abans assumia la branca jubilació i ara són a càrrec d’aquesta branca, i per finalitzar, cal esmentar que la Llei preveu el dret que alguns assegurats tinguin cobertura sanitària del 100% sense copagament, que incrementen la despesa de les prestacions per reemborsament.
LesLleis.com
Igualment, la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social també estableix que el Govern, a banda de finançar el dèficit eventual que es pugui produir a la branca general, ha de contribuir al finançament de les despeses de la branca general, de la branca jubilació i de la branca de prestacions familiars. En aquest sentit, aquesta Llei també ha suposat el finançament, mitjançant transferència del Govern a la CASS, de les prestacions i de les cotitzacions no contributives i de les prestacions familiars, així com de les quotes d’afiliació a la seguretat social de les persones internades en establiments penitenciaris radicats al Principat d’Andorra.

Finalment, cal fer avinent que el reforç de les prestacions que ha suposat la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social contribueix solament en part al dèficit de la branca general de la CASS, atès que aquesta branca presenta un dèficit que es pot considerar estructural pel seu caràcter permanent durant els darrers anys arran dels factors següents principalment: la disminució dels ingressos per cotitzacions de la CASS a causa de la recessió econòmica que viu Andorra iniciada durant el segon semestre del 2007, amb una contínua disminució del nombre d’assalariats; l’envelliment de la població i el consegüent augment de pensionistes, les prestacions econòmiques i de reemborsament dels quals assumeix la CASS; l’aplicació de la Llei 4/2006, del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema en què s’estableixen millores en els drets dels assegurats; les noves tecnologies aplicades a la medicina, el nombre elevat de patologies cròniques, el consum de medicaments i els serveis sociosanitaris.

Actualment, el dèficit de la branca general de la CASS per a l’exercici 2011 es xifra en 35.485.393,91 euros, 33.760.141,50 euros dels quals són a càrrec del Govern. Atès que el primer trimestre d’enguany el Govern ha fet efectiu a la CASS l’import de 6.639.138,84 euros, l’import estimat pendent de liquidar és de 27.121.002,66 euros.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits pressupostaris suficients per cobrir el dèficit de la branca general per l’import esmentat;
LesLleis.com
Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris per fer front als imports que es deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de Seguretat Social;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern de l’1 de juny del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.