Carregant...
 

Llei 9/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar la continuació dels treballs tècnics i d’execució de les obres de construcció de les dependències comunals al carrer Prat de la Creu, en el marc de la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:

llei 9/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar la continuació dels treballs tècnics i d’execució de les obres de construcció de les dependències comunals al carrer Prat de la Creu, en el marc de la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall

Exposició de motius

El 17 de febrer del 2010 el Consell General, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella van formalitzar el Conveni relatiu a la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall, que estableix que l’edifici destinat a la nova seu de la justícia i l’ampliació de l’edifici administratiu del Govern s’emplaci en una parcel·la de la unitat d’actuació “PP-NC-08 – Prat del Rull” d’Andorra la Vella. En el mateix conveni també s’estableix que el Govern cedeixi al Comú d’Andorra la Vella la parcel·la de terreny delimitada pel traçat actual del carrer Doctor Vilanova, el carrer Prat de la Creu i el carrer del Pui, i efectuï a càrrec seu els treballs d’excavació, d’estructura i d’acabats del nou immoble que s’ha de bastir sobre aquesta parcel·la, així com els treballs d’acabats de l’immoble que s’ha de bastir sobre la parcel·la contigua propietat del Comú d’Andorra la Vella. Aquest nou immoble ha de disposar d’una plaça pública superior al nivell del carrer Prat de la Creu i/o al nivell de l’accés al nou edifici del Consell General.
LesLleis.com
D’acord amb aquest conveni, el Comú cedeix al Govern una parcel·la de més superfície, més potencial i més qualitat urbanística, alhora que millora l’entorn de la nova seu del Consell General i de l’edifici administratiu del Govern i, en compensació, el Govern es fa càrrec dels treballs d’excavació i d’estructura del conjunt de l’edificació, de l’adequació de la plaça, dels equipaments dels aparcaments, de les dependències comunals, de la passarel·la d’unió entre la plaça del Poble i el Consell General, de la vialitat del Prat del Rull i altres treballs accessoris.

Vist que l’acabament de les obres d’excavació i estructura del conjunt de les noves dependències comunals situades als entorns de la Casa de la Vall, els equipaments dels espais i l’adequació de la plaça superior, es xifra en 8.329.476,22 euros.

Vist que el Govern no disposa de crèdits per finançar la continuació dels treballs tècnics i d’execució de les obres de referència, en el marc de la reordenació urbanística dels entorns de la Casa de la Vall;

Vist que el caràcter d’urgència i la necessitat de la inversió esmentada queden justificats pel fet d’acomplir els pactes del conveni signat entre el Consell General, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella; per poder continuar amb l’obra fins a final d’any sense haver d’aturar els treballs i per regularitzar la situació pressupostària del contracte d’obra vigent i els contractes de direcció facultativa i de control de qualitat corresponents;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 24 d’agost del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.