Carregant...
 

Llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra

Exposició de motius

La Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (en endavant, SDADV) neix en virtut de l’article 34 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, que requereix la constitució per llei d’una entitat de dret públic per a la gestió col·lectiva d’aquests drets.

La gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns existeix en els estats del nostre entorn i en altres estats que, com el Principat d’Andorra, són membres de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual. A més, tenint en compte que, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, el Principat d’Andorra va incorporar al seu ordenament jurídic instruments legals de protecció internacional tan cabdals en la matèria, com ara són, per una banda, el Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques, del 9 de setembre del 1886, vigent al Principat d’Andorra des del 2 de juny del 2004, i, per altra banda, el Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiodifusió, del 26 d’octubre del 1961, vigent al Principat d’Andorra des del 25 de maig del 2004, és necessari que s’estableixi, al Principat d’Andorra, un sistema de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns.

La introducció de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra comportarà l’establiment d’un sistema nacional modern de protecció d’aquests drets, doncs aquest és el mitjà més efectiu per garantir el respecte de l’esforç creatiu i les inversions econòmiques realitzades pels titulars d’aquests drets. Tanmateix, la introducció d’aquest sistema contribuirà a la construcció d’un nou sector econòmic que giri al voltant d’aquests drets.

D’altra banda, la gestió col·lectiva de drets d’autors i drets veïns té un rol determinant en la difusió universal de les creacions producte de l’intel·lecte i en el foment de la cultura en general.

Aquesta Llei, que estableix les línies bàsiques i els principis d’organització i funcionament de la SDADV, s’estructura en quinze articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Els estatuts de la SDADV s’incorporen a aquesta Llei com a annex.

Els articles 1 al 7 de la Llei regulen la constitució i la naturalesa de la SDADV, el seu règim jurídic, les seves finalitats, el seu caràcter exclusiu i altres qüestions generals.

L’article 8 estableix els principis bàsics que han de regir la pertinença a la SDADV, atribuint la condició de membre de la SDADV a totes les persones físiques o jurídiques, de nacionalitat andorrana o estrangera, residents legals o no al Principat d’Andorra, que acreditin ésser titulars, originaris o derivatius, de drets d’autor i/o drets veïns i que encomanin la gestió d’aquests drets a la SDADV.

L’article 9 defineix l’estructura orgànica de la SDADV, que disposa, com a òrgans sobirans, d’una assemblea general i d’un consell d’administració. L’Assemblea General és l’òrgan de representació de tots els membres de la SDADV. El Consell d’Administració és l’òrgan de govern i representació de la SDADV.

L’article 10 es refereix als drets que ha de gestionar la SDADV. D’acord amb aquest article, són objecte de la gestió els drets d’explotació o econòmics exclusius d’autor i veïns que els seus titulars, originaris o derivatius, li encomanin en virtut d’un contracte de gestió, a més dels que siguin de gestió col·lectiva obligatòria d’acord amb la legislació vigent, que la SDADV ha de gestionar amb caràcter imperatiu, i dels drets de remuneració equitativa o simple remuneració que reconegui la legislació vigent.

En els articles 11, 12 i 13 s’estableixen les disposicions bàsiques sobre el funcionament de la SDADV, per assegurar la protecció dels interessos tant dels titulars dels drets gestionats per la SDADV com dels usuaris del seu repertori. En matèria de regles de repartiment de les quantitats recaptades dels usuaris per part de la SDADV, aquesta Llei exigeix que el sistema asseguri als titulars dels drets gestionats per la SDADV una participació proporcional en la recaptació per l’explotació dels seus drets per part dels usuaris. D’una altra banda, donat que aquesta Llei estableix un monopoli legal de la gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra, la mateixa conté els mecanismes adequats per garantir l’establiment d’unes tarifes generals de la SDADV corresponents als valors econòmics dels usos del seu repertori que es realitzin, que han de preveure reduccions per a les administracions públiques i les entitats amb finalitats culturals, educatives i socials que no tinguin ànim de lucre quant a aquestes finalitats. Queden exonerades de pagament les activitats sense ànim de lucre realitzades per biblioteques, mediateques, ludoteques, audioteques i filmoteques en foment de la difusió i promoció de la cultura, sempre que això sigui possible de conformitat amb els convenis internacionals en matèria de drets d’autor i drets veïns ratificats pel Principat d’Andorra.

Amb l’objecte de garantir el compliment adequat de les seves finalitats, i atès que es tracta d’una entitat de dret públic, l’article 14 d’aquesta Llei sotmet els pressupostos, la comptabilitat i la contractació per part de la SDADV al que disposa la normativa vigent en matèria de finances, comptabilitat i contractació pública.

De conformitat amb el que requereix la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, l’article 15 sotmet la SDADV a la tutela i la supervisió del Govern, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels òrgans establerts, la correcta gestió col·lectiva dels drets d’autor i drets veïns al Principat d’Andorra, i la protecció dels interessos en joc, tant dels titulars dels drets gestionats com dels usuaris.

Finalment, la disposició final primera modifica els articles 7, 32 i 43 de la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, del 10 de juny del 1999, amb la finalitat d’eliminar el dret a una remuneració equitativa en els supòsits de reproducció privada per a propòsits personals, tot i respectant l’establert al Conveni de Berna.
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica

1. Mitjançant aquesta Llei es crea la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV).

2. La SDADV es constitueix com una entitat de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.