Carregant...
 

Llei 4/2012, del 19 d’abril, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de les actuacions addicionals efectuades pel Govern en la campanya de pavimentació o reforç de les calçades de carreteres generals, secundàries i dels carrers (any 2011), amb motiu de l’acabament de diverses obres de la xarxa viària nacional


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 d’abril del 2012 ha aprovat la següent:

llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de les actuacions addicionals efectuades pel Govern en la campanya de pavimentació o reforç de les calçades de carreteres generals, secundàries i dels carrers (any 2011), amb motiu de l’acabament de diverses obres de la xarxa viària nacional

Exposició de motius

El Govern va acordar adjudicar, en la sessió del 30 de març del 2011, els treballs corresponents a la Nova pavimentació o reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i dels carrers, any 2011, projecte núm. 0003/2011.

El projecte esmentat inclou, d’una banda, els treballs de pavimentació dels nous vials en construcció i de l’eixampla i la rectificació de carreteres, i, de l’altra, els treballs de conservació i millora del paviment de la xarxa viària existent.

Durant l’any 2011 s’han prosseguit els treballs de pavimentació en un bon nombre d’obres de construcció de nous vials i d’eixampla i rectificació de carreteres generals, i en el decurs dels darrers mesos s’ha intensificat el ritme dels treballs per tal de poder-ne disposar abans que finalitzi l’any en curs.
LesLleis.com
Amb la posada en servei d’aquestes obres s’aconseguirà, d’una banda, una millora en la imatge de la xarxa viària d’Andorra, i es reduirà el nombre d’obres en marxa i, de l’altra, una millora en la mobilitat d’aquesta xarxa.

Concretament, en les darreres setmanes, les obres dels trams d’eixampla i de la rectificació de la carretera general 2 a la zona de Ràdio Andorra i dels accessos a les boques est i oest del túnel de les dos Valires s’han anat obrint progressivament al trànsit, ja sigui perquè han finalitzat, ja sigui per necessitats del seu procés d’execució. Per assolir aquests objectius s’han efectuat els treballs de fresatge dels paviments existents i de preparació i nova pavimentació de calçades i voravies;

Vist que el Govern no disposa dels crèdits suficients per fer front a les despeses esmentades, xifrades en 195.000,00 euros, derivades de les actuacions addicionals efectuades pel Govern en la campanya de pavimentació o reforç de les calçades de carreteres generals, secundàries i dels carrers (any 2011), amb motiu de l’acabament de diverses obres de la xarxa viària nacional;

Vist que el caràcter de necessitat i urgència es justifica per la importància de poder obrir al trànsit abans de la temporada hivernal el màxim de trams de carreteres, així com per mantenir amb les degudes condicions de seguretat les zones afectades per les obres en fase d’execució;

Vist que el Govern, per acord del 28 de desembre del 2011, ha aprovat un avenç de fons d’un import total de 195.000 euros per fer front a les despeses esmentades per a la partida pressupostària següent: 320 Departament d’Ordenament Territorial-328 Àrea de Pavimentació i Gestió Infraestructures Viàries-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers-60710 Pavimentacions;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com
Vist l’acord de Govern del 28 de desembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.