Carregant...
 

Llei 5/2012, del 17 de maig, de crèdit extraordinari per fer front als costos derivats dels impostos indirectes liquidats per la societat Centre de Tractament de Residus SA durant l’execució de les obres i que no estaven inclosos en el cost de construcció, claus en mà, que determina el contracte


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2012 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 29 de gener del 2003, va aprovar el Decret d’adjudicació definitiva de la concessió administrativa per a la realització del projecte, la construcció i l’explotació posterior, en règim de servei públic, del Centre de Tractament de Residus del Principat d’Andorra (BOPA núm. 9, any 15, del 31-01-2003).

El contracte de concessió administrativa de projecte, construcció i explotació del nou centre de tractament de residus d’Andorra es va formalitzar el 6 de febrer del 2003 i regeix les obres de construcció del Centre de Tractament de Residus, la recepció provisional de les quals data del 2 de maig del 2007, i la subseqüent gestió del servei al qual estan afectes les instal·lacions, per un període de 20 anys a comptar de la recepció provisional.

L’article 8 del document contractual estrictu senso i l’article 5, apartat b), del plec de clàusules particulars per a la construcció del Centre estableixen un cost de construcció, claus en mà, tancat i no revisable. Aquest cost incloïa les despeses generals, el benefici industrial, així com els impostos i les taxes vigents en el moment de l’adjudicació.

Igualment, l’article 5 del plec B, apartat d), del plec de clàusules particulars per a la construcció del Centre de Tractament de Residus estableix literalment que: “L’Administració pot considerar la revisió dels preus globals si aquesta resulta de la modificació dels impostos i taxes que graven els béns i/o activitats necessàries per a l’execució del contracte. Aquest cost suplementari podrà ser reclamat a l’Administració per escrit, adjuntant el concessionari contractista a la seva demanda tots els documents justificatius.”

Durant l’execució de les obres, la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA va fer front als impostos indirectes sobre la prestació de serveis empresarials i professionals (ISI) i sobre la producció interna (IPI), respectivament, derivats de la construcció del Centre. Aquests impostos indirectes van entrar en vigor l’1 de gener del 2006 i consegüentment no estaven inclosos en el cost de construcció de l’obra.

Per aquest motiu, el Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA va sol·licitar al Govern, mitjançant una carta del 17 de desembre del 2007, la restitució o la recuperació dels impostos indirectes desemborsats per la societat durant la fase de construcció i que no estaven inclosos en el cost de construcció.

D’acord amb els termes de contracte esmentats, el Govern, en la sessió del 28 de desembre del 2007, va acordar abonar els impostos indirectes derivats de la construcció a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA;

Vist que l’import acreditat per la societat concessionària en concepte d’impostos indirectes derivats de la construcció és de 638.615,08 euros, d’acord amb les declaracions de les liquidacions de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals (ISI) i sobre la producció interna (IPI) dels exercicis 2006 i 2007, 310.122,29 euros dels quals es van liquidar l’exercici 2008;

Vist que l’import restant que el Govern ha d’abonar a la concessionària és de 328.492,79 euros i que el Govern disposa de crèdits per fer-hi front que es xifren en 29.352,29 euros;

Vist que el Govern no disposa de crèdits d’inversió real, d’un import de 299.140,50 euros, per fer front a la totalitat dels costos derivats dels impostos indirectes liquidats per la societat Centre de Tractament de Residus SA durant l’execució de les obres;

Vist que el Govern, per acord del 28 de desembre del 2011, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 299.140,50 euros per fer front a les despeses esmentades per a la partida pressupostària següent: 820 Departament de Medi Ambient-820 Àrea de Gestió i Control Ambiental-60340-Altres instal·lacions-PROJ-0021 Gestió de residus;

Vist que el caràcter d’urgència i la necessitat d’aquesta despesa es justifica pel fet que correspon a una obligació de pagament a la qual el Govern ha de fer front d’acord amb els termes del contracte i segons l’acord pres el 28 de desembre del 2007;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 de desembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.