Carregant...
 

Llei 21/2012, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu del Tribunal Constitucional i de modificació del pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 21/2012, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu del Tribunal Constitucional i de modificació del pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012

Exposició de motius

La Llei del pressupost per a l’exercici 2012, concretament el pressupost del Tribunal Constitucional, inclou crèdits de despeses d’inversió real per un import de 32.550 euros i els respectius ingressos mitjançant una transferència de capital del Govern.

Els crèdits inicials d’inversió real no preveuen les despeses de condicionament i adequació dels nous locals del Tribunal Constitucional que han sorgit com a conseqüència del trasllat d’aquest organisme a les dependències de l’antiga Sindicatura. Aquestes despeses, que es xifren en 18.000 euros, s’han originat amb posterioritat a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2012 i es finançaran amb el romanent de tresoreria del Tribunal Constitucional.
LesLleis.com
Igualment, es fa avinent que els crèdits inicials d’inversió real del pressupost del Tribunal Constitucional també s’han de finançar mitjançant el romanent de tresoreria d’aquest organisme, i per tant es proposa modificar el pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional que preveu aquest finançament mitjançant una transferència de capital del Govern.

La legislació vigent preveu que la iniciativa per presentar el Projecte de llei de pressupost és exclusiva del Govern i, per tant, les possibles modificacions del Projecte mitjançant la tramitació de suplements de crèdit també són potestat exclusiva del Govern.

En aquest sentit, el Tribunal Constitucional sol·licita al Govern la presentació d’aquest Projecte de llei de suplement de crèdit per fer front a les despeses d’inversió derivades de l’adequació de la nova seu del Tribunal Constitucional i de modificació del pressupost d’ingressos del Tribunal Constitucional contingut a la Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012.

El caràcter d’urgència i de necessitat de les despeses de referència queda justificat pel fet que s’ha d’adequar la nova seu del Tribunal Constitucional a les seves necessitats per a un funcionament correcte de l’activitat jurisdiccional d’aquesta institució.
LesLleis.com
Vista la carta del Tribunal Constitucional;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern de l’11 de juliol del 2012;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.