Carregant...
 

Llei 22/2012, del 18 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’adequació del nou local d’atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana i per finançar els treballs de disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2012 ha aprovat la següent:

llei 22/2012, del 21 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses derivades de l’adequació del nou local d’atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana i per finançar els treballs de disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs

Exposició de motius

La modernització del marc fiscal andorrà s’emmarca dins el projecte d’obertura econòmica, que ha de permetre homologar el país internacionalment mantenint el diferencial i les característiques intrínseques per fer-lo competitiu respecte a la resta de països. És per aquest motiu que Andorra es troba immersa en un procés de canvi amb l’aparició de noves figures impositives i la desaparició d’altres ja existents.

En aquest sentit, el Govern ha encarregat la gestió administrativa i la supervisió dels nous tributs als departaments de Tributs i de Duana, que s’haurien de fusionar durant l’any vinent per crear un sol òrgan que gestioni de la forma més eficient possible tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs. Per iniciar aquest procés, s’està habilitant un nou punt d’atenció al públic en què una plantilla mixta de Tributs i Duana s’encarregarà d’atendre totes les consultes dels ciutadans i de gestionar els tràmits declaratius.

L’adequació del nou local d’atenció al públic dels departaments de Tributs i de Duana suposa unes despeses corrents de 63.893,66 euros, que comprenen el condicionament del nou local i diverses campanyes per reforçar la informació sobre aquest nou punt d’atenció al públic i per recordar als obligats tributaris les obligacions de pagament a compte el mes de setembre, principalment.

Pel que fa al disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan que gestioni tots els processos associats a la gestió i la supervisió dels nous tributs, és necessari suplementar en 158.508,50 euros els crèdits de què es disposa per poder contractar els treballs de prestació de serveis adients, els quals s’han licitat mitjançant concurs públic.

En definitiva, l’habilitació de les noves dependències, la divulgació i la publicitat d’aquest nou punt d’atenció al públic, principalment, i el disseny operatiu i funcional per a la creació d’un sol òrgan de gestió i supervisió dels tributs suposen una despesa estimada de 222.402,16 €.

Vist que el Govern no disposa de crèdits suficients per fer front a aquesta despesa;

Vist que el caràcter d’urgència i de necessitat de les despeses de referència queda justificat per la necessitat de disposar, a partir de l’1 de setembre vinent, de les eines adequades per poder dur a terme un seguiment acurat, professional i que permeti garantir l’aplicació correcta de cada un dels impostos;

Vist que el Govern, per acord de l’11 de juliol del 2012, ha aprovat un avenç de fons d’un import total de 222.402,16 euros per fer front a les despeses esmentades;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern de l’11 de juliol del 2012;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.