Carregant...
 

Llei 25/2013, del 28 de novembre, de dissolució de la residència per a la tercera edat Solà d’Enclar


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de novembre del 2013 ha aprovat la següent:

llei 25/2013, del 28 de novembre, de dissolució de la residència per a la tercera edat Solà d’Enclar

Exposició de motius

La residència per a la tercera edat Solà d’Enclar (d’ara endavant Residència Solà d’Enclar), fou creada en virtut del Reglament relatiu als béns patrimonials posats a disposició del M. I. Consell General a través de la M. I. Junta de població i protecció social, per la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a la casa de la tercera edat, del 27 de juliol de 1981, que posteriorment desembocà en l’aprovació del Reglament d’organització administrativa de la residència de la tercera edat Solà d’Enclar, aprovat pel Consell General l’octubre del mateix any. Així es va establir la creació d’aquest centre, com un organisme públic autònom, amb plena capacitat moral i jurídica d’obrar per realitzar els seus fins.

La Residència Solà d’Enclar fou en origen el primer centre sociosanitari públic d’Andorra destinat a prestar serveis d’acollida residencial per a la gent major de 65 anys que residia permanentment arreu del país, i va esdevenir durant molts anys l’únic centre que oferia aquest tipus de serveis. No obstant això, el progressiu creixement demogràfic i l’allargament de l’esperança de vida, va fer ben aviat que fos impossible que la Residència Solà d’Enclar pogués donar resposta a les necessitats nacionals i és per això que es va haver de recórrer a la contractació de noves places residencials en centres sociosanitaris de fora del país.

Amb el temps, el sector residencial sociosanitari nacional ha anat evolucionant i s’han creat diverses estructures sociosanitàries residencials per a la gent gran, tant de caràcter públic com privat.

No és però fins l’any 2009, arran de la posada en marxa del nou Centre Sociosanitari El Cedre, que es constitueix la denominada Xarxa d’Atenció Sociosanitària (XASS) d’Andorra, una xarxa que es crea amb l’objectiu de poder fer front al repte de la dependència i la creixent necessitat de la població de disposar de centres que tinguin cura de l’atenció sociosanitària de la gent gran. La xarxa actualment integra tres centres sociosanitaris residencials, i defineix el corresponent model assistencial (medicalitzat, assistit i no assistit), així com els diferents règims d’allotjament oferts (residencial, centre de dia i programa respir) i el model de finançament respectiu. L’accés a aquests recursos es regula per mitjà d’un barem de valoració del grau de dependència i d’una comissió tècnica de valoració (COVASS), la qual, en funció d’aquest barem, atorga a cada cas el recurs que s’adapta millor a les seves necessitats.
LesLleis.com

Cinc anys després de la posada en marxa del Centre Sociosanitari El Cedre, que ja es va concebre amb una capacitat considerable (150 places) i que inicialment va endegar l’activitat amb una obertura parcial de les places disponibles, s’ha pogut constatar que la XASS presenta uns recursos suficientment dimensionats i adaptats per poder atendre convenientment les necessitats de la població per als propers anys.

D’altra banda, el marc econòmic i social actual ens orienta a una gestió eficient i eficaç dels recursos públics. En aquest context, i davant la necessitat d’adequar i renovar les instal·lacions i determinats equipaments de la Residència Solà d’Enclar, després de més de trenta anys al servei de la societat andorrana, és molt més racional que aquesta s’integri al Centre Sociosanitari El Cedre, per tal de poder millorar tant la qualitat assistencial de la gent gran, com també l’equitat a l’hora d’accedir als recursos disponibles.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.