Carregant...
 

Llei 8/2014, del 29 de maig, de modificació de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de maig del 2014 ha aprovat la següent:

llei 8/2014, del 29 de maig, de modificació de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014

Exposició de motius

En la sessió del 30 d’abril del 2014, el Govern, a proposta de la ministra de Salut i Benestar i del ministre de Justícia i Interior, va aprovar la reordenació del transport sanitari terrestre, que permetrà una integració més important del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament en la prestació dels serveis de transport sanitari terrestre. L’objectiu d’aquesta reordenació és optimitzar i racionalitzar els recursos humans i materials públics dels quals es disposa i, per tant, reduir considerablement el dèficit que genera la prestació d’aquests serveis i ajustar les transferències pressupostàries destinades a garantir-ne el finançament, tot mantenint la qualitat dels serveis i sense que suposi un impacte negatiu per als usuaris.

Així doncs, un cop sigui efectiva la reordenació aprovada, el Cos de Bombers es farà càrrec de la totalitat dels serveis interns de transport sanitari no programat primari, a excepció dels serveis que requereixen un suport medicalitzat. Aquests serveis, siguin interns o externs, seguiran sent assumits per mitjà dels recursos propis del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, mentre que els serveis externs no medicalitzats i els serveis interns no programats secundaris es duran a terme mitjançant una subcontractació externa dels recursos necessaris a aquest efecte. Aquesta subcontractació es farà efectiva amb la licitació prèvia d’un concurs públic nacional per tal d’adjudicar la compra d’aquests serveis a una empresa (o una unió temporal d’empreses) legalment establerta a Andorra i que disposi dels recursos i mitjans necessaris per efectuar aquest tipus de serveis de transport sanitari.

Des del 30 de novembre del 2007 i arran del Pla director del transport sanitari que va aprovar i desenvolupar el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, els serveis interns de transport sanitari no programat primari i secundari, i també els serveis externs, en tots els casos no medicalitzats, han estat prestats molt majoritàriament per dues empreses privades, a les quals es va adjudicar la realització d’aquests serveis. En efecte, les adjudicatàries del concurs públic iniciat l’abril del 2007 a fi d’externalitzar els serveis esmentats anteriorment van ser aquestes dues empreses, amb les quals el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària va signar el contracte corresponent, que va finalitzar el 30 de novembre del 2013, malgrat haver-ne signat un de nou per una durada de sis mesos més, per tal de poder implementar definitivament la reordenació darrerament aprovada.

No obstant això, el Cos de Bombers no ha quedat mai completament desvinculat de la prestació dels serveis interns de transport sanitari no programat primari, atès que des de l’any 2007 ha seguit duent-los a terme en determinades zones geogràfiques d’Andorra, sigui de forma ininterrompuda, sigui només durant les franges horàries nocturnes. D’altra banda, cal assenyalar que des que es va crear, l’any 1961, i fins a l’any 2007, una de les missions principals del Cos de Bombers ha estat assegurar els serveis de transport sanitari.

La reordenació que s’ha aprovat recentment comportarà que el Cos de Bombers passi a prestar aproximadament 4.500 serveis anuals de transport sanitari, en lloc dels gairebé 400 serveis que va realitzar l’any 2012, mentre que l’empresa o la unió temporal d’empreses a la qual s’adjudiqui el concurs públic nacional prestarà 1.000 serveis anuals de transport sanitari de forma aproximada, en lloc dels més de 5.000 serveis que les dues empreses privades van dur a terme l’any 2012. D’altra banda, s’ha estimat també que el cost global del transport sanitari terrestre, que l’any 2012 va ascendir a 2.260.124 euros, es reduirà fins a 1.247.877, la qual cosa suposa un estalvi anyal d’1.012.247 euros.
LesLleis.com

Aquest càlcul dels costos té en compte la despesa que suposarà la contractació de cinc nous efectius de bombers, no només pel que fa al salari que han de percebre, sinó també pel que fa al seu equipament i a la seva formació, així com la despesa derivada de l’adquisició de dues unitats de vehicles d’ambulància convencional. La creació d’aquests cinc nous llocs de treball de bombers és imprescindible per poder materialitzar amb totes les garanties necessàries, d’acord amb els objectius que s’han assenyalat, la integració molt més important del Departament Especial de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament en la prestació dels serveis de transport sanitari que s’ha decidit d’encomanar-los. Per tant, aquesta contractació és una premissa indispensable per a l’execució i el desenvolupament convenients de la reordenació aprovada, a fi d’assolir les finalitats d’optimització, racionalització i estalvi global que en dimanen. D’altra banda, de conformitat amb aquests objectius, la creació dels nous llocs de treball esmentats, un cop ja s’han portat a terme les modificacions escaients dins del Cos de Bombers pel que fa als torns horaris i a l’assignació d’efectius a les casernes, ha de fer possible donar per acabada la realització permanent d’hores extraordinàries amb caràcter estructural que, durant molts anys, ha desvirtuat les finalitats d’aquestes hores, tal com es defineixen als articles 7 i 8 del Decret del 31 de desembre del 2003 d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació, que a manca d’una llei pròpia i d’un reglament específic en aquesta matèria, és aplicable al Cos de Bombers.

Per aquest motiu, tenint en compte que l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014 preveu que durant l’exercici 2014 no es poden crear noves places de funcionaris ni d’agents de l’Administració de caràcter indefinit, cal promoure una modificació d’aquest apartat, a l’efecte de fer possible la creació de cinc noves places de funcionari per al Cos de Bombers o Departament d’Extinció i Prevenció d’Incendis i Salvament.
Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014, que queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.