Carregant...
 

Llei 22/2014, del 16 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 d’octubre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 22/2014, del 16 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes d’Andorra

Un dietista nutricionista és un professional de la salut, reconegut com un expert en alimentació, nutrició i dietètica, amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una persona o grup de població. La professió de dietista nutricionista respon, doncs, a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dóna solució amb actuacions específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació específica per exercir-la.

Un dels objectius de l’organització col·legial és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional relacionada amb la dietètica i la nutrició en qualsevol de les seves modalitats, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb subjecció a les lleis, i vetlla per la protecció de la salut de les persones i el respecte dels principis ètics i deontològics.

De conformitat amb el que estableix l’article 15 del Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportuna i necessària la creació del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes per integrar tots els professionals que, amb la titulació específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.
Article 1

Es crea el Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes d’Andorra, entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per obrar i fer complir les seves finalitats.
Article 2

L’objecte de l’organització col·legial de la dietètica i la nutrició és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat professional en qualsevol de les seves modalitats, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics.
Article 3

L’àmbit territorial del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes és el Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.