Carregant...
 

Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de novembre del 2014 ha aprovat la següent:

Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU

Exposició de motius

I

Després de la seva creació l’any 1967 i d’un primer Estatut aprovat pel Consell General el 7 d’agost de 1975, l’Estatut orgànic vigent del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), aprovat pel Consell General el 25 d’abril de 1984, el defineix com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb organització autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per al desenvolupament dels seus fins, sense perjudici de la seva vinculació als òrgans de l’Administració general en la forma i l’extensió previstes a l’Estatut o a les disposicions especials promulgades que hi siguin aplicables.

D’acord amb l’article 3 de l’Estatut orgànic, l’objecte del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) és la gestió i explotació, en exclusiva, dels serveis de telecomunicacions en general i, de manera particular, dels serveis telefònics, radiotelefònics, tèlex, transmissió de dades o altres serveis auxiliars o complementaris dels de telecomunicació dins del territori andorrà, fins i tot pel que es refereix a les comunicacions internacionals, tant pel que fa als serveis existents a la data d’aprovació de l’Estatut orgànic com pel que fa als que es puguin instal·lar en el futur.

Segons disposa el mateix article 3 de l’Estatut orgànic, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) també és responsable de la gestió de les infraestructures tècniques i de les xarxes nacionals de radiodifusió sonora i de televisió.

L’Estatut orgànic inicial del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) fou modificat el 30 de desembre de 1981; i l’Estatut orgànic vigent, del 25 d’abril de 1984, ha estat modificat tres vegades, concretament l’11 de novembre de 1986, el 30 de juny de 1994 i el 15 de desembre del 2005.

Totes les modificacions de l’Estatut orgànic vigent actualment foren limitades a determinats aspectes puntuals, sense que mai s’hagi abordat un canvi global.

En especial, la modificació efectuada mitjançant la Llei promulgada el 30 de juny de 1994 introduïa un canvi puntual que incidia en l’article 5.4.h) i suprimia l’apartat 2 de l’article 11 de l’Estatut. Aquests canvis perseguien l’objectiu de fer possible un funcionament i una gestió més àgils de l’entitat, però es limitaven a facultar el Govern per revisar o establir les tarifes dels serveis prestats pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA).

I la modificació efectuada per la Llei 15/2005, del 15 de desembre, es va circumscriure al contingut de l’article 5.2 de l’Estatut orgànic, i va consistir en ampliar la composició del Consell d’Administració de l’entitat i a fer possible la participació de persones amb coneixements específics en les reunions d’aquest òrgan.

II

Mitjançant una modificació substancial de l’Estatut de l’entitat de dret públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), aquesta Llei respon a la necessitat d’establir un nou marc jurídic per a la prestació de les diverses modalitats de serveis de telecomunicació al Principat d’Andorra, que en endavant prestarà una societat pública de propietat íntegrament estatal, sota la forma jurídica de societat per accions o anònima, amb la denominació Andorra Telecom, SAU, a la qual s’atribueix, en el mateix règim d’exclusiva de què gaudia fins ara l’entitat de dret públic Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA), la gestió del servei públic de les comunicacions i de les seves infraestructures tècniques.

El caràcter exclusiu a favor de l’Estat que ha tingut tradicionalment la prestació dels serveis de comunicacions no ha de constituir una limitació de les possibilitats d’actuació en el sector. La ràpida evolució que té lloc en un entorn profundament canviant posa de manifest les dificultats de gestió mitjançant una entitat pública o parapública, sotmesa a les rigideses de funcionament imposades per la naturalesa de l’entitat en la seva forma actual i de les normes de dret públic que són aplicables de manera intrínseca a una entitat de dret públic.

La important evolució i les profundes transformacions del sector durant els darrers anys han posat de manifest que la gestió del servei s’ha d’efectuar sota els criteris d’empresa, en aquest cas d’empresa pública, a fi de respondre de manera adequada i àgil als nous reptes que planteja el mercat de les comunicacions electròniques.

La inadequació de la forma jurídica actual, en forma d’entitat de dret públic, es posa en relleu en diversos aspectes substancials de l’activitat del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, en evolució constant i amb noves tendències, amb l’exigència consegüent d’una capacitat d’adaptació i de reacció més grans respecte a la prestació i la innovació dels serveis, les infraestructures i les accions comercials. Cal afegir-hi, igualment, la necessitat de diversificar, anticipar i explorar nous mercats i models de negoci i també la possibilitat d’estendre l’activitat més enllà del territori nacional.

Els processos de contractació i de gestió econòmica i financera, o les polítiques de recursos humans, també es veuen fortament limitats i condicionats en una entitat de dret públic que, per la seva naturalesa, forma part del sector de l’Administració pública i està sotmesa a uns procediments que sovint es caracteritzen per una rigidesa incompatible amb la gestió d’una entitat d’un àmbit tan dinàmic com el de les comunicacions electròniques.

III

En definitiva, cal dotar l’entitat prestadora dels serveis de comunicacions de més flexibilitat i agilitat en els processos de decisió i actuació per afrontar amb garanties els reptes futurs de les comunicacions electròniques en un entorn contínuament canviant, i s’ha de fer assegurant la universalitat dels serveis de comunicacions de connexió a Internet i telefonia fixa i mòbil, així com la continuïtat del negoci mitjançant una instrumentació jurídica adequada, i conferint la gestió del conjunt de serveis de comunicacions electròniques a la societat per accions o anònima que crea la present Llei amb la denominació d’Andorra Telecom, SAU.

L’assoliment dels objectius esmentats d’una banda, i el manteniment de la titularitat estatal del servei de l’altra, s’efectua de forma satisfactòria amb la creació de la societat pública de titularitat estatal, que desenvoluparà la seva actuació d’acord amb les normes de dret privat, sense perjudici de romandre sotmesa al control financer i a les obligacions de consolidació pressupostàries en els termes establerts per la Llei general de les finances públiques.

D’acord amb les consideracions esmentades, el Consell General aprova la Llei de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.