Carregant...
 

llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra

Exposició de motius

Les societats cooperatives són una realitat empresarial present a la major part dels països de l’entorn europeu, amb forta presència als que envolten el Principat d’Andorra.

La realitat econòmica actual pot obligar i estimular el país a afrontar la creació de treball i de riquesa a partir de la iniciativa de les persones, a vegades des del propi esforç i compromís dels treballadors i dels nous emprenedors, que poden trobar en la seva associació i treball els recursos necessaris per afrontar projectes d’interès comú.

Incorporar a l’ordenament jurídic andorrà el model de societat cooperativa pot contribuir a obrir noves possibilitats a la iniciativa dels ciutadans, que descobriran la viabilitat de construir nous plans de negoci a partir de la seva aportació de treball, de recursos propis o d’opcions de serveis per a la comunitat o per al mercat, que poden permetre la seva millora econòmica, social i de qualitat de vida.

Els articles 18 i 19 de la Constitució reconeixen el dret a crear organitzacions empresarials, i als treballadors i empresaris a defensar els seus interessos econòmics i socials. Alhora, l’article 28 regula el dret a la llibertat d’empresa, mentre que l’article 32 promulga, dins el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

Així mateix en els antecedents jurídics andorrans hi ha una forta presència dels drets comunals, que enllacen directament amb els valors de les noves dinàmiques empresarials guiades per l’interès comú dels seus socis i les formes econòmiques col·lectives que aporten les cooperatives.

Amb aquests antecedents aquesta Llei de cooperatives reconeix el dret de totes les persones d’associar-se a través d’aquest tipus societari, basat en els principis internacionals declarats per l’Aliança Cooperativa Internacional, i reconeguts per la majoria de les regulacions jurídiques d’arreu del món: 1) l’adhesió voluntària i oberta a la cooperativa; 2) la gestió democràtica per part dels socis; 3) la participació econòmica dels socis; 4) la plena autonomia d’organització i independència; 5) la promoció de l’educació i la formació dels socis; 6) la cooperació entre les cooperatives; i 7) el compromís amb la societat i l’entorn. Principis que incorporen el reforçament de la democràcia econòmica i social i la solidaritat comunitària als països on es desenvolupen, convertint-se en factors de cohesió social i d’arrelament de l’economia nacional.

Aquests principis internacionals s’erigeixen com a principis rectors de la legislació cooperativa d’Andorra, han de regir la vida de les cooperatives i han de servir com a criteri interpretatiu en l’aplicació de la Llei.

Les cooperatives estan basades en els valors de l’autoajuda, l’auto responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat.

La Llei de cooperatives és una llei general. Es tracta d’una llei que deixa un ampli marge d’autonomia a les cooperatives per regular-se a través dels seus estatuts i reglaments interns, alhora que s’inclina per un model de societat cooperativa com a societat de persones, que aposten per millorar la seva vida, per un treball digne i pel benestar del seus membres i de l’entorn, mitjançant la realització d’una activitat econòmica eficient i sostenible, capaç de generar riquesa i nous recursos per als seus membres sense cap discriminació. Sens dubte, una via notable per al desenvolupament i l’equilibri de la societat.

En tots aquells aspectes on la forma jurídica no exigeix ni justifica una especificitat en la seva regulació, la norma legal es remet a la legislació sobre societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
1. Les cooperatives són societats, amb personalitat jurídica pròpia, que associen persones físiques o jurídiques que es proposen millorar la situació econòmica i social dels seus socis, amb plena autonomia de gestió, capital variable i democràcia interna. Amb aquesta finalitat desenvolupen una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i l’aportació econòmica de tots els socis tendeixen a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

2. Pot ser objecte de la societat cooperativa qualsevol activitat econòmica o social lícita, excepte aquelles que estiguin reservades per llei a una forma societària concreta o a una regulació sectorial especial.

3. Les cooperatives han d’ajustar la seva estructura, organització i funcionament als principis d’adhesió voluntària i oberta a la cooperativa; gestió democràtica per part dels socis; autonomia d’organització i independència; participació econòmica dels socis; promoció de l’educació i la formació dels socis; cooperació entre les cooperatives; i compromís amb la societat i l’entorn.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.