Carregant...
 

Llei 6/2016, del 14 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’aportació de 51.000 euros per part del Govern a la Fundació Museu Andorra


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’abril del 2016 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 6/2016, del 14 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’aportació de 51.000 euros per part del Govern a la Fundació Museu Andorra

El Govern participa com a fundador de la Fundació Museu Andorra, que té com a finalitat d’interès general la gestió i la promoció de l’art i la cultura mitjançant l’acolliment d’una col·lecció de quadres i pintures, denominades Col·lecció Thyssen-Bornemisza per tal de ser exposades públicament en el museu andorrà que portarà el nom de “Museu Carmen Thyssen Andorra”.

Aquesta fundació és una entitat pública, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que es regeix pel dret vigent al Principat d’Andorra i pels seus estatuts.

L’article 8 dels estatuts de la fundació andorrana del sector públic “Fundació Museu Andorra” preveu que els fundadors dotaran inicialment la Fundació amb la quantitat de 100.000 € en la proporció següent: d’una banda el Govern d’Andorra, el 51%, i, de l’altra, la Sra. María del Carmen Thyssen-Bornemisza de Kaszon i el Sr. Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza Cervera, el 49%.

Vista que la urgència d’aquesta despesa, de 51.000 €, deriva de la necessitat de posar en marxa en els millors terminis la constitució d’una fundació que faci possible la implantació a Andorra del Museu Carmen Thyssen Andorra amb la voluntat decidida de fomentar la projecció de la nostra cultura tant dins com fora de les nostres fronteres i d’incrementar l’oferta cultural de qualitat com a element dinamitzador de l’economia del nostre país.

L’article 5.1 de la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions preveu que els fundadors dotaran inicialment la Fundació amb la quantitat mínima de 100.000 euros, que aportaran en el mateix moment d’atorgar-ne l’escriptura pública fundacional, prevista per al dia 3 de desembre del 2015.

Atès que no hi ha dotació pressupostària en el pressupost de l’Administració general per fer front a aquesta despesa, concretament a la partida 900 Departament de Promoció Cultural i Política Lingüística-901 Unitat d’Acció Cultural-82072 Capital Fundacional Fundació Cultural Govern-Thyssen-PROJ-0005-Turisme Cultural.

Vist que el Govern, per acord de 2 de desembre del 2015, ha aprovat un avenç de fons per l’import de 51.000 euros per dotar la partida pressupostària corresponent;

El Govern, amb informe de la Intervenció General, ha acordat la presentació de la següent:

Llei
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.