Carregant...
 

Llei 20/2016, del 30 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i la restitució del terreny a l’estat anterior


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2016 ha aprovat la següent:

llei 20/2016, del 30 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i la restitució del terreny a l’estat anterior

Exposició de motius

Per contracte de data 1 de desembre de 1978 el Consell General va arrendar la finca anomenada Camp de l’Hortal de casa Guineu, d’una superfície aproximada de 15.111,96 m2, situada a Aixovall, per destinar-la a camp d’esports. Per contracte de data 1 d’octubre de 1990 el Govern va formalitzar un nou contracte de lloguer del mateix terreny, el qual va renovar i complementar el contracte del 1978. Amb anterioritat a la formalització d’aquest arrendament, aquest terreny s’utilitzava com a camps de conreu.
LesLleis.com

Els contractes esmentats del 1978 i 1990 estipulen que en finalitzar el període d’arrendament el Govern té l’obligació d’enderrocar totes les construccions i instal·lacions implantades pel mateix Govern en el terreny llogat, i restituir-lo a l’estat anterior, és a dir, al relleu topogràfic i a la utilitat agrícola que tenia a l’any 1978 (cobertura de terra vegetal).

El Govern va destinar el terreny, des del primer moment, a zona esportiva, principalment per a la pràctica del futbol; i, amb aquest objecte, hi va construir les obres adequades per a aquesta finalitat, que van consistir bàsicament en un camp de futbol de mesures reglamentàries, amb les corresponents graderies i instal·lacions complementàries (vestidors, sanitaris, dutxes, magatzems, etc.); una altra zona esportiva, més petita i de caràcter més polivalent; un aparcament; una edificació destinada a residència de conserges de les instal·lacions; una edificació destinada a cafeteria i dependències auxiliars, i els serveis necessaris per al conjunt de l’equipament (transformador elèctric, caseta de control d’accés, tancaments perimetrals, etc.). Totes aquestes construccions i instal·lacions continuen implantades a la finca de referència en l’actualitat, si bé, amb excepció de l’aparcament, estan en desús.

El termini de l’arrendament va finalitzar, sense opció contractual a pròrrogues tàcites, el 31 de desembre del 2004. Des d’aquesta data el Govern i la propietat han mantingut negociacions encaminades a establir un nou contracte de lloguer, per al conjunt o per a part de les instal·lacions. Malgrat el temps esmerçat en les negociacions, l’acord no ha estat possible.

Així doncs, atès que el període de lloguer ha vençut i que la renovació no és factible, en compliment de les clàusules dels contractes de lloguer signats en les dates 1 de desembre de 1978 i 1 d’octubre de 1990 el Govern té l’obligació d’enderrocar totes les construccions i les instal·lacions implantades pel mateix Govern en el terreny llogat, i restituir-lo a l’estat anterior, és a dir, al relleu topogràfic i a la utilitat agrícola que tenia l’any 1978 (cobertura de terra vegetal).

En el mateix sentit, per transacció judicial de data 7 de juliol del 2016, el Govern s’ha compromès a enderrocar totes les construccions i les instal·lacions que formen part del complex esportiu d’Aixovall, i a restituir el terreny llogat a l’estat agrícola anterior el 28 de febrer del 2017.

En concret, en virtut dels compromisos adquirits pels referits contractes de lloguer, el Govern ha d’enderrocar les obres següents: les grades del camp de futbol, totes les edificacions i les instal·lacions associades al camp de futbol (vestidors, magatzems, sala d’àrbitres, sanitaris, dutxes, etc.), el camp de futbol en si mateix (gespa artificial, base de formigó, etc.), la pista esportiva complementària (gespa artificial, base de formigó), l’edifici destinat a residència dels conserges, l’edifici destinat a cafeteria i dependències auxiliars, altres edificacions addicionals (caseta de control a l’entrada del recinte, transformador, etc.), les tanques perimetrals del terreny, i els murs de sosteniment, anivellament i separació. Igualment el Govern ha d’efectuar el moviment de terres necessari per restituir el mateix relleu topogràfic que corresponia al terreny l’any 1978, i estendre una capa de terra vegetal en tota la seva superfície.

S’ha estimat en 700.000 euros el cost de la despesa necessària per complir els compromisos descrits, adquirits pels contractes de lloguer signats en les dates 1 de desembre de 1978 i 1 d’octubre de 1990.

Tot i que el contracte d’arrendament va vèncer el 2004, des de llavors el Govern i la propietat han mantingut negociacions destinades a renovar el lloguer. Aquestes negociacions s’han allargat fins entrat l’any 2016. No ha estat fins a començament de l’any 2016 que s’ha constatat per les dos bandes que no és factible arribar a un punt d’equilibri entre els interessos de cadascuna. En conseqüència, el Govern ha d’executar de forma immediata els treballs d’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i restitució del terreny a l’estat anterior.

Atès que la situació descrita no ha estat palesa fins entrat l’any en curs, i que per aquest motiu no hi ha consignació pressupostària al Pressupost 2016 per cobrir la despesa corresponent als treballs que el Govern té obligació d’executar tan aviat com sigui possible;

Atès que és urgent disposar de consignació pressupostària al Pressupost 2016 per cobrir la despesa corresponent als treballs d’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i restitució del terreny a l’estat anterior;

Vist que el Govern no disposa dels crèdits necessaris per fer front a les despeses esmentades, xifrades en 700.000 €;

Atès que la necessitat i la urgència de dur a terme l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i la restitució del terreny a l’estat anterior per un import de 700.000 € queden justificades per la importància d’acomplir els compromisos contractuals adquirits pels contractes d’arrendament signats en dates 1 de desembre de 1978 i 1 d’octubre de 1990, i en compliment de la transacció judicial del 7 de juliol del 2016 que estableix que el Govern haurà de finalitzar aquests treballs com a molt tard el dia 28 de febrer del 2017;

Vist que el Govern, per acord del 12 d’octubre del 2016, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 700.000 €, destinat a finançar les obres necessàries d’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i restitució del terreny a l’estat anterior, per a la partida següent: 700 Departament d’Ordenament Territorial-708 Gabinet de Suport, Paisatge i Imatge-22790 Altres treballs a l’exterior-1998-0000000013 Infraestructures escolars, esportives i altres;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord del Govern del 12 d’octubre del 2016;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.