Carregant...
 

Llei 13/2017, del 22 de juny, de crèdit extraordinari per adquirir una parcel·la de terreny situada a la partida del Pedral d’Encamp que s’ha d’incorporar a l’Escola Andorrana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de juny del 2017 ha aprovat la següent:

llei 13/2017, del 22 de juny, de crèdit extraordinari per adquirir una parcel·la de terreny situada a la partida del Pedral d’Encamp que s’ha d’incorporar a l’Escola Andorrana

Exposició de motius

El 30 de desembre del 2011, el Govern va signar un contracte d’arrendament de terreny situat la partida del Pedral d’Encamp, de 2.786,74 m2, perquè fos destinat a pati de l’Escola Andorrana del Pedral d’Encamp, la qual confronta amb el terreny esmentat objecte d’arrendament. Per carta del 26 de maig del 2016, la propietat va comunicar que exercia el preavís pactat al contracte d’arrendament, de tal manera que el contracte quedaria rescindit el 31 de desembre, data en la qual la possessió de la finca ara llogada retornaria al propietari.
LesLleis.com

Actualment, el Govern continua ocupant el terreny, que segueix destinat a pati escolar, i continua abonant a la propietat la quantitat establerta al contracte. Cal posar en relleu que aquesta situació, certament singular, depèn de la bona voluntat de la propietat, que ha instat el Govern i el Comú a trobar una solució definitiva i ha demanat al Govern que desocupi, al més aviat possible, els terrenys que es troben arrendats. Paral·lelament, accedeix a negociar una solució definitiva que permeti al Govern disposar de terrenys per a pati escolar, i per a una futura ampliació de l’edificació escolar, el dia que sigui necessària, acceptant prorrogar l’arrendament, sempre que s’estableixi un acord satisfactori per a totes les parts en un termini breu.

L’Escola Andorrana del Pedral d’Encamp no disposa d’espai suficient per a pati dintre de la parcel·la que ocupa. De tal manera que per al correcte desenvolupament de les funcions del centre educatiu és necessari trobar una alternativa al terreny del qual l’Escola, a conseqüència de la rescissió del contracte d’arrendament esmentat, deixarà de disposar.

El terreny que està llogat per a pati de l’Escola Andorrana del Pedral d’Encamp forma part de la unitat d’actuació del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Encamp Pedral de Baix, classificada com a sòl urbà consolidat de gestió directa. S’estima que la superfície neta de la unitat, que pertany a un únic propietari, és de 4.990,74 m2 un cop efectuades les cessions per a viabilitat. Qualsevol acord en aquest sentit requereix ineludiblement la participació d’aquest propietari, atès que els únics terrenys no edificats que confronten amb l’edifici de l’Escola són de la seva propietat.

Després de nombroses converses mantingudes entre ambdós parts s’ha assolit un acord i s’ha signat un conveni pel qual la propietat es compromet a vendre, cedir i traspassar perpètuament al Govern, i el Govern es compromet a comprar-li, una porció de terreny de la unitat d’actuació d’una superfície de 666,16 m2, per un import d’1.200.322,90 €, taxació pericial efectuada per encàrrec del Ministeri d’Ordenament Territorial.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits necessaris a la partida pressupostària per fer front a l’adquisició de la parcel·la de terreny esmentada i poder dedicar-la a pati escolar;

Vist que el caràcter d’urgència i la necessitat de dur a terme la inversió esmentada queden justificats per l’obligació inajornable d’obtenir terreny per utilitzar com a pati de l’Escola Andorrana del Pedral d’Encamp i poder així desenvolupar les seves funcions amb normalitat;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord del Govern del 24 de maig del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.