Carregant...
 

Llei 25/2017, del 23 de novembre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses de béns corrents i serveis del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en l’àmbit de l’acció cultural i en el de manteniment i difusió dels museus


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 25/2017, del 23 de novembre, de suplement de crèdit per fer front a les despeses de béns corrents i serveis del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en l’àmbit de l’acció cultural i en el de manteniment i difusió dels museus

Exposició de motius

El Ministeri encarregat de la Cultura ha de fer front, al final d’aquest exercici 2017, a una sèrie de pagaments imprescindibles ocasionats per dos circumstàncies principals: per una banda, la reclassificació de diverses partides pressupostàries del capítol 6 al capítol 2, per motius financers, i per altra, la poca o nul·la capacitat econòmica de reacció del Ministeri davant els imprevistos, atès que moltes de les partides de què disposa són extremadament ajustades.

El fet que sorgeixi algun imprevist durant l’execució d’un projecte no és per al Ministeri encarregat de la Cultura motiu de l’anul·lació, ja que sempre hi ha implicats professionals que veurien perjudicats els seus interessos econòmics, i més tenint en compte que té mantes vegades aprovades aquestes quantitats, tot i que en capítols diferents.

Les causes dels imprevistos que són a la base d’aquesta demanda s’expliquen en els propers paràgrafs.

Una de les primeres actuacions previstes en el Pla de Museus és l’exposició de caràcter patrimonial de llarga durada “La casa Rossell: una mirada interior”. Les expectatives del Ministeri encarregat de la Cultura davant d’una exposició que permetria l’accés del ciutadà a una part molt preuada i no gens coneguda del patrimoni cultural de la casa Rossell exigia un format expositiu que reflectís el context econòmic i fes una mirada històrica de l’entorn familiar i, per extensió, de la seva inserció en l’Andorra d’aquella època, les relacions amb l’exterior, etc.

El projecte museològic va determinar que era necessari habilitar i adequar l’espai com una sala polivalent i reutilitzable per a futures mostres. El guió expositiu va incloure també l’exposició de quatre vestits que es van haver de restaurar fora d’Andorra, el transport dels quals i les caixes d’embalatge no estaven previstos.

Pel que fa a les despeses de publicitat i difusió, es van veure incrementades pel cost d’una pantalla-monitor exterior, també per la instal·lació d’una porta pivotant que la tanca per evitar actes vandàlics, la il·luminació i la retolació exterior de la nova sala. Aquestes millores van incrementar el pressupost inicial previst. Arran de l’exposició es va incloure també una campanya de difusió dels museus prop dels hotels d’Andorra que requereix la difusió de fulletons dels museus i monuments d’Andorra i pòsters promocionals.

Tot i la previsió pressupostària destinada a fer front al manteniment de les infraestructures culturals, les intervencions d’urgència sobrevingudes en els sistemes de refrigeració i il·luminació dels edificis de l’Auditori Nacional, de la sala d’exposicions Artalroc i de la Farga Rossell han suposat un cost suplementari.

L’obra Murmuri que s’exposa al pavelló d’Andorra de la 57a Biennal d’Art de Venècia esta formada per més de 9.000 bols de ceràmica de petit format que estan fixats a les parets del pavelló. El desmuntatge i el retorn de l’obra d’art suposa un cost addicional no previst: per problemes sorgits durant el muntatge de l’obra, ja que es va haver de modificar la idea original a l’hora de fixar amb cola calenta els murmuris a les parets i fixar-los individualment amb un tac. Ara, el desmuntatge requereix l’operació inversa. D’altra banda, la propietat del local va accedir que es foradés completament les parets amb l’acord que li fos retornat en el seu estat original. Per aquest motiu, cal substituir totes les plaques de cartró guix foradades. Aquesta operació també comporta muntar nous rastells per fixar les guies, enguixar per anivellar les parets i donar una capa final de pintura.

El projecte l’execució de les obres de condicionament d’un espai com a residència d’artistes a l’edifici del Quart de la Massana estarà enllestit a mitjan mes de desembre del 2017, i s’ha de comptar amb els d’equipaments necessaris per al parament de la llar, a fi de posar en funcionament la residència d’artistes un cop finalitzades les obres d’adequació de l’espai.

L’any 2016, el Ministeri va acordar amb la Fundacio Stämpfli i l’artista Antoni Taulé i també amb l’artista andorrà Pep Aguareles, el compromís per fer una exposició a cadascun el segon semestre del 2017. A causa de les despeses imprevistes i a l’augment que van patir alguns dels projectes realitzats durant l’any (sobretot, els catxets dels artistes de la Temporada de l’Auditori Nacional) la partida pressupostària destinada a fer exposicions es va veure molt reduïda. No fer aquestes exposicions hauria suposat tancar la sala fins a l’any 2018 i una possible reclamació per part dels artistes.

El desmuntatge de l’exposició de les obres de l’artista Laurence Jenkell a la sala d’exposicions Artalroc i a l’avinguda Carlemany ha tingut un increment degut a la complexitat i a la necessitat de més personal i equipaments, com el lloguer d’una grua i un camió per poder-la dur a terme.

El proppassat juny es va inaugurar la botiga dels museus amb marxandatge propi i amb imatges del patrimoni cultural d’Andorra i dels museus. Amb aquesta iniciativa, que estava aturada des del 2005, ha calgut ampliar la producció de nous productes, per reposar els que es van venent. Com que el Ministeri encarregat de la Cultura no pot aprofitar el producte de la venda perquè l’ingrés es destina al finançament de la generalitat de les despeses de Govern, cal preveure una partida per llançar al mercat els nous productes, ja que és el seu primer any de vida i cal enfortir la imatge de la botiga.

Atesa la necessitat i la urgència de les despeses, de béns corrents i de serveis, originades per l’exposició La casa Rossell, una mirada interior, la seva difusió i la dels museus i monuments; les intervencions d’urgència als edificis Artalroc, Auditori Nacional i Farga Rossell; el retorn de les obres i la restitució del local del pavelló d’Andorra de la 57a Biennal d’Art de Venècia; la residència d’artistes; l’exposició dels artistes Pep Aguareles i Antoni Taulé; els treballs desmuntatge de l’exposició Sweet Candies Caramels i l’exterior de Vivand i els productes de marxandatge per a la botiga dels museus;

Vist que el Govern no disposa dels crèdits suficients en el capítol de béns corrents i serveis per fer front a les despeses esmentades, xifrades en 130.527,7 euros;

Vist que el Govern, per acord del 18 d’octubre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 130.527,7 euros per fer front a les despeses imprevistes del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en l’àmbit de l’acció cultural i el de manteniment i difusió dels museus;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 18 d’octubre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.