Carregant...
 

Llei 31/2017, del 30 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarella entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 31/2017, del 30 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall

Exposició de motius

El 28 de novembre del 2012 el Govern va adjudicar la Redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall a l’empresa d’enginyeria Suport. La realització d’aquesta obra respon al compromís adquirit pel Govern pel conveni signat el 17 de febrer del 2010 entre el Consell General, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella, el pacte sisè del qual estipula:

“Després d’haver signat aquest conveni les parts definiran conjuntament: La preservació de la connectivitat horitzontal de la plaça del Poble amb el carrer de la Vall mitjançant una passarel·la. El cost de les obres serà assumit íntegrament pel Govern.”


La despesa inicialment autoritzada va ser de 39.624€, destinada a iniciar el desenvolupament del projecte.

L’elaboració del projecte constructiu de la passarel·la, amb el disseny que ha estat acceptat, comporta ampliar en 86.465 € la despesa inicialment autoritzada (58.250 € com a honoraris de redacció del projecte, i 28.215 € com a honoraris de direcció de les obres). L’import dels honoraris respon a diversos factors. En primer lloc, a la complexitat estructural (la possibilitat de transmetre esforços a les estructures dels edificis del Consell General i del Govern és molt limitada; i la disposició inclinada de la pila implica una major complexitat de disseny i de càlcul estructurals, i d’execució de l’obra). En segon lloc, es tracta d’un projecte de forta especificitat tècnica, en el qual cal adoptar solucions i tècniques molt singulars. En tercer lloc, en fase d’obra es requeriran mesures de seguretat especials, tant pel fet de recolzar-se en dos edificis existents, com també per sobrevolar la plaça Lídia Armengol i l’edifici comunal, així com el carrer Doctor Vilanova, que s’haurà de mantenir obert al trànsit durant les obres.

Vist que la disponibilitat pressupostària per a aquests treballs al pressupost està consignada al compte 600-606-60260/2010-0000000006, quan en tractar-se de l’acompliment d’un conveni entre administracions i no ser el Govern el destinatari final de la inversió, sinó el Comú d’Andorra la Vella, correspondria al compte 600-606-76220/2010-0000000006, i que està xifrada en 86.465 €;

La justificació de la despesa és el compliment de l’obligació contreta pel Govern d’acord amb el conveni signat el 17 de febrer del 2010.

Es justifica la urgència de la despesa, que no pot ser demorada a l’exercici 2018, perquè tant Sindicatura com el Comú d’Andorra la Vella han manifestat un gran interès perquè la passarel·la es construeixi al més aviat possible, atès que permetrà connectar l’entorn del nou edifici del Consell General amb la plaça del Poble, cosa que generarà un nou accés a l’edifici del Consell General i una nova via de comunicació per a vianants amb el barri antic.

Atès que cal disposar del projecte tan aviat com sigui per poder executar els treballs que el Govern s’ha compromès a efectuar en els millors terminis;

Vist que el Govern, per acord del 13 de setembre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 86.465,00 €, destinat a finançar la redacció del projecte i la direcció d’obra d’una passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall, per complir els compromisos adquirits, per a la partida següent: 600 Departament d’Ordenament Territorial – 606 Àrea d’Edificació Pública - 76220 Béns destinats a l’ús General -2010-0000000006 Comunicació Plaça del Poble – Consell General;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 13 de setembre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.