Carregant...
 

Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de maig del 2018 ha aprovat la següent:

llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra

Exposició de motius

L’arbitratge ha tingut un fort arrelament històric al Principat d’Andorra com a mecanisme de resolució de controvèrsies. No obstant això, la manca de regulació legal d’aquesta institució ha comportat que, a la pràctica, aquesta opció hagi estat sovint descartada per les parts, fins i tot en els casos en què s’havia previst inicialment. D’aquesta manera, les controvèrsies han acabat essent objecte d’un procés judicial.

La Llei d’arbitratge del Principat d’Andorra va néixer amb les finalitats de facilitar i fomentar l’arbitratge, i també de donar resposta a les necessitats del món del comerç, nacional i internacional, oferint mecanismes alternatius de resolució dels conflictes mercantils d’una manera àgil, ràpida i eficaç. Al mateix temps, va situar el Principat d’Andorra al nivell de la resta de països del seu entorn, on l’arbitratge és una pràctica consolidada i presa en consideració pel món empresarial en el moment d’establir relacions comercials. L’aposta per l’arbitratge a Andorra es va consolidar amb l’adhesió al Conveni per al reconeixement i l’execució de sentències arbitrals estrangeres, adoptat a Nova York el 10 de juny de 1958 i que va entrar en vigor al Principat d’Andorra el 17 de setembre del 2015, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article XII del Conveni esmentat.

Transcorreguts més de dos anys des de la promulgació de la Llei d’arbitratge del Principat d’Andorra, és necessari donar un segon impuls a l’arbitratge, amb la creació d’una institució arbitral que promogui aquest arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes al Principat d’Andorra i que administri els arbitratges que li siguin encomanats.

L’article 15, apartat 1, de la Llei esmentada preveu expressament que les parts d’un procediment encomanin l’organització i l’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres a una institució arbitral. Aquesta institució arbitral pot ser la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra o qualsevol altra corporació de dret públic o entitat pública que pugui exercir funcions arbitrals segons les seves normes reguladores, així com les associacions i les entitats sense ànim de lucre que segons els seus estatuts s’atribueixin funcions arbitrals.

Amb vocació de donar compliment a aquesta prerrogativa legal, el Govern, a proposta conjunta de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, ha considerat oportú crear el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra mitjançant la promulgació d’aquesta Llei, que pretén desenvolupar els objectius ja indicats en la mateixa Llei d’arbitratge del Principat d’Andorra. En efecte, es tracta de dissenyar una institució que permeti incentivar l’arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució de conflictes més enllà de l’àmbit jurisdiccional.

La Llei s’estructura en quatre capítols i disset articles, una disposició transitòria i dos disposicions finals. El capítol primer fa referència a les disposicions generals i, en concret, a l’objecte i la denominació de la nova institució arbitral, a la naturalesa i el règim jurídic, a la composició i el nomenament, i a la seu. El capítol segon incideix en les funcions del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra. Al seu torn, el capítol tercer en regula l’estructura i el funcionament. Aquesta estructura es desglossa en el Ple i la Secretaria General del Tribunal esmentat, i al mateix temps s’estableixen les normes oportunes en relació amb la responsabilitat i la confidencialitat. Finalment, el capítol quart preveu les disposicions relatives al règim econòmic i comptable. Tot plegat sense perjudici del desenvolupament necessari dels preceptes esmentats a través dels estatuts del Tribunal i del reglament aplicable als arbitratges que administri aquest Tribunal.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i denominació

1. L’objecte d’aquesta Llei és la constitució d’una institució arbitral que fomenti l’arbitratge com a mecanisme alternatiu de resolució dels conflictes, i que administri els arbitratges, nacionals o internacionals, amb seu al Principat d’Andorra, que li siguin encomanats.
LesLleis.com

2. La institució arbitral a què fa referència l’apartat anterior es denomina “Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.