Carregant...
 

Llei 22/2018, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 22/2018, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns

Índex
Exposició de motius
Article 1. Supressió dels articles 2.1, 8.3, 15, 16, 18 i de la disposició addicional tercera
Article 2. Nova redacció de l’apartat 1 de l’article 2
Article 3. Modificació de l’article 8
Article 4. Modificació de l’article 17
Article 5. Modificació dels articles 9, 10, 11, 12 i 13
Article 6. Derogació de l’article 14
Article 7. Modificació de la disposició addicional primera
Article 8. Modificació de la disposició addicional segona
Article 9. Nova redacció de la disposició addicional tercera
Article 10. Modificació de la disposició transitòria primera
Article 11. Reordenació de l’estructura i l’articulat
Disposició derogatòria
Disposició final primera. Text consolidat de la Llei qualificada de transferències als comuns
Disposició final segona. Entrada en vigor

Exposició de motius

La sentència del Tribunal Constitucional del 14 de març del 2018 (causa 2017-1-L) va estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns i va declarar la inconstitucionalitat de diversos preceptes de la Llei qualificada de transferències, en concret els que feien referència a les partides de política d’inversió sostenible i de compromisos adquirits, que formaven part dels denominats recursos de redistribució sostenible i que suposaven al voltant d’un tretze per cent de la quantia total a transferir als comuns. S’ha de notar, però, que les transferències previstes en relació amb aquestes partides estaven subjectes a un règim transitori, fins l’any 2020, de manera que el repartiment es faria a parts iguals fins aquella data. Igualment, ja passat aquest període transitori, les transferències efectuades sobre la base d’aquestes partides havien de tendir a un repartiment igualitari entre els comuns, fruit del compliment dels compromisos adquirits i de la pràctica efectiva d’una política d’inversions sostenibles. Per tant, l’impacte de la sentència en el sistema de transferències previst és limitat, però convé adequar la Llei qualificada a la situació que deriva de la dita sentència del Tribunal Constitucional.

En aquest sentit, aquesta Llei qualificada modifica diversos aspectes de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns. En concret, se suprimeixen, en primer lloc, les partides de política d’inversió sostenible i de compromisos adquirits, anul·lades pel Tribunal Constitucional, amb les referències que s’hi feien en el text de la Llei. Les quanties que correspondrien a aquestes dos partides, en segon lloc, es traslladen a la partida de repartiment a parts iguals entre els comuns i s’estableix com a estable el criteri de repartiment que ja estava previst amb caràcter transitori. Es manté, en canvi, la partida relativa a la solidaritat i les particularitats comunals, que el Tribunal Constitucional va declarar expressament conforme a la Constitució, amb la necessària reformulació, en tercer lloc, dels preceptes corresponents. Amb la desaparició de les dos partides indicades, perd sentit la divisió de les transferències en recursos d’imputació general i recursos de redistribució sostenible, ja que aquests darrers quedarien formats, només, per la partida de solidaritat i particularitats comunals. Així, en quart lloc, resulta adequat eliminar aquesta divisió i configurar aquesta darrera partida com una més de les que es preveuen amb caràcter general, unificades totes elles en una sola categoria. De la mateixa manera, es manté el règim transitori que la Llei 18/2017 preveia per als recursos de redistribució sostenible, per bé que ara s’aplica només a la partida de solidaritat i particularitats comunals.

D’altra banda, es modifica també la disposició addicional tercera, per suprimir l’habilitació al Govern per desenvolupar reglamentàriament les partides que han estat anul·lades pel Tribunal Constitucional. En aquest mateix sentit, es deroga expressament el Decret ja aprovat en aquesta matèria.

Finalment, i per garantir la claredat i la seguretat jurídica en una qüestió tan important com són les transferències als comuns, s’encomana al Govern la publicació d’un text consolidat de la Llei qualificada de transferències que reculli i integri les modificacions operades per aquesta Llei, seguint el que ja es pot considerar una tradició al Principat respecte de la modificació de les lleis.
Article 1. Supressió dels articles 2.1, 8.3, 15, 16, 18 i de la disposició addicional tercera

Se suprimeixen l’apartat 1 de l’article 2, l’apartat 3 de l’article 8, els articles 15, 16, 18 i la disposició addicional tercera de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.