Carregant...
 

Llei 26/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 d’octubre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 26/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

L’objectiu d’aquesta Proposició de llei és facilitar la donació d’òrgans en viu eliminant les traves econòmiques per a les persones sanes que volen ser donants en viu d’òrgans o teixits. Actualment, la incapacitat temporal que suposa la donació representa una pèrdua parcial del salari del donant, el que implica que moltes persones no puguin ser donants en viu malgrat la voluntat de ser-ho.

La donació d’òrgans en viu és un acte altruista que dona qualitat de vida o vida a determinats malalts. El transplantament consisteix en la substitució d’un òrgan o teixit deteriorat per un altre que funciona correctament. És un tractament que serveix per millorar les condicions i la qualitat de vida de determinats malalts i que per a d’altres constitueix la única esperança de curar la seva malaltia i, per tant, de conservar la vida amb una qualitat acceptable.
Article 1. Addició d’un apartat segon a l’article 143 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

S’afegeix un apartat segon a l’article 143 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que queda redactat en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 143. Objecte

1. Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal compensen parcialment la pèrdua d’ingressos d’una persona assegurada consecutiva a la interrupció temporal de l’activitat professional per motiu de malaltia o accident.

2. En cas de donació d’òrgans o teixits en viu destinats al transplantament, el donant té dret a unes prestacions econòmiques per incapacitat temporal, calculades de conformitat al punt c) de l’apartat 1 de l’article 147, que compensen la pèrdua d’ingressos del donant assegurat.”
Article 2. Modificació de l’apartat primer de l’article 144 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Es modifica l’apartat primer de l’article 144 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, modificat per la Llei 18/2014, del 24 de juliol, que queda redactat en els termes següents:

“Article 144. Consulta mèdica i certificat.

1. Per a qualsevol interrupció de l’activitat professional a causa de malaltia, accident o donació d’òrgans o teixits en viu destinats al transplantament, la persona assegurada ha de consultar un metge o odontòleg, obtenir el certificat al qual es refereix aquest article i seguir el tractament mèdic prescrit.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.