Carregant...
 

Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de novembre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública

Exposició de motius

El 30 d’octubre del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 23/2014 qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública. L’objectiu d’aquesta Llei era transformar el règim de previsió de la jubilació dels empleats públics, basat fins aleshores en un sistema de prestació definida en què el Govern carregava íntegrament amb la prestació de jubilació obligatòria i de jubilació voluntària, llevat d’algun col·lectiu del Cos de Policia, que hi havia efectuat aportacions, en un sistema d’aportació definida en què tant el treballador públic com l’Administració efectuen aportacions a un pla de pensions. En la Llei es preveien també una sèrie de prestacions que van a càrrec exclusiu del Govern.

D’aquesta manera s’aconseguia mantenir de forma sostenible el sistema tradicional de previsió de jubilació dels treballadors públics, i ara, naturalment, també és un objectiu de motivació i fidelització per a la consolidació d’un cos eficient de servidors públics.

Durant el temps transcorregut des que es va aprovar la Llei 23/2014, s’ha pogut avaluar racionalment el funcionament del nou sistema. Es constata que, malgrat que la transició al sistema d’aportació definida ha estat del tot satisfactòria i que la majoria dels empleats públics s’hi han adherit, cal fer algunes modificacions per esmenar alguns aspectes de la Llei que han resultat imprecisos o poc satisfactoris, per tal de facilitar la gestió i el funcionament del Pla de pensions i també de les prestacions que van a càrrec exclusiu del Govern.

El personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, els batlles, els magistrats i els fiscals gaudien, en el moment que es va aprovar la Llei 23/2014, del règim general de jubilació de la funció pública en matèria de jubilació, sense perjudici de les especificitats previstes en la normativa especial dels col·lectius de batlles, magistrats i fiscals, degudes principalment al fet que l’edat de jubilació prevista és superior als 65 anys. Tot i la seva condició de partícips del Pla de pensions de la funció pública des de la data d’entrada en vigor de la Llei, calia introduir en la Llei previsions expresses en relació amb aquests col·lectius, principalment per tal de reconèixer el Consell Superior de la Justícia com a entitat contractant amb motiu de les modificacions en matèria de gestió pressupostària atribuïdes al dit organisme durant el període de vacatio legis, introduir la previsió de representació dins de la Comissió de Seguiment i regular expressament l’impacte de l’esmentada previsió de finalització de l’etapa laboral activa amb posterioritat als 65 anys.

Atès que els empleats públics han de superar un període de prova per consolidar la plaça, s’ha especificat en la Llei que només assoliran la condició de partícips del Pla quan hagin estat nomenats definitivament, i es preveu també que llavors podran efectuar una aportació corresponent al període de prova, que tindrà la consideració de periòdica, amb aportació, per tant, també del Govern.

S’ha fet una definició del concepte de treballador en actiu als efectes de la Llei 23/2014, que consisteix en la concurrència de la condició de partícip i de la vigència d’una relació ocupacional amb l’Administració, però sense exigència de concurrència de servei actiu, atès que s’havien constatat dificultats d’interpretació d’acord amb altres normes de la funció pública.

En la prestació regulada en la disposició transitòria tercera s’ha efectuat una modificació del règim aplicable a comptar dels 65 anys del partícip limitant la reducció de la prestació que fins llavors es cobra a la pensió de jubilació rebuda per la CASS. Atès que aquesta nova previsió és més beneficiosa per als partícips afectats per la disposició transitòria tercera en relació amb la versió anterior, s’ha previst que se’n puguin beneficiar amb caràcter retroactiu des de l’entrada en vigor de la Llei 23/2014, amb una aportació complementària dels partícips i del Govern al Pla.

L’article 1 modifica l’article 2 de la Llei, que estableix el règim de l’àmbit d’aplicació, per concretar que la Llei s’aplica només als treballadors públics que hagin superat el període de prova. Així mateix, determina que la Llei s’aplica també als grups d’assimilats que s’hi incorporin, sempre mitjançant llei, segons la nova redacció de la disposició addicional quarta. S’afegeix també un nou paràgraf a l’article 2 relatiu al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia i als batlles, als magistrats i als fiscals, que també són partícips del Pla, atès que ja tenien reconegut el règim general de jubilació de la funció pública.

En l’article 2 es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei, que estableix el concepte de partícip, per precisar, en coherència amb la nova redacció de l’article 2, que no es consideren partícips els empleats quan es troben en període de prova.

En l’article 3 es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 6 de la Llei, que estableix el concepte i el règim del partícip en suspens. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 per especificar que no es consideren partícips en suspens els partícips que passen a l’Administració promotora o al Consell Superior de la Justícia a través d’una excedència amb reserva de plaça, i que durant l’excedència les aportacions d’aquests partícips es calculen segons la retribució percebuda en el lloc de destí. En l’apartat 2 s’hi afegeix que, en situació de partícips en suspens, també les entitats encarregades d’efectuar les aportacions periòdiques altres que l’Administració promotora deixen de fer aportacions periòdiques. En l’apartat 4 es defineix que els partícips en situació d’excedència diferent de l’establerta a l’apartat 1 hi poden fer aportacions, que es consideren extraordinàries.

En l’article 4 es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 7 de la Llei. En l’apartat 3 es determina que als efectes de la Llei l’edat de jubilació del personal del Consell Superior de la Justícia, dels batlles, magistrats, fiscals i dels assimilats són els 65 anys. En l’apartat 4 s’especifica que l’arribada de l’edat de jubilació per als treballadors públics comporta també el cessament de l’activitat professional, llevat dels batlles, magistrats i fiscals i els assimilats, que poden continuar treballant més enllà dels 65 anys, malgrat que als efectes de la Llei a la dita edat passen a tenir la condició de beneficiaris del Pla.

L’article 5 modifica l’article 9 de la Llei, que estableix el règim de les aportacions al Pla. En l’article s’especifica que l’obligació del pagament de les aportacions periòdiques és de l’entitat promotora i de les entitats contractants. S’ha afegit un paràgraf a l’apartat 2.a, que determina que l’aportació corresponent al període de prova, en cas de consolidar la plaça, tindrà la consideració de periòdica, i estableix el règim i els terminis perquè els partícips puguin adherir-s’hi i efectuar el pagament.

L’article 6 modifica l’apartat 2.b de l’article 10 de la Llei i afegeix també l’antiguitat com a assimilat per a les penalitzacions del rescat.

En l’article 7 es modifica l’article 11 de la Llei per precisar que la contingència coberta és la jubilació obligatòria en els termes previstos en la Llei 23/2014.

En l’article 8 es modifica l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei per especificar que un dels tres representants de la Comissió de Seguiment del Cos General ha d’estar adscrit a l’Administració de Justícia o formar part del col·lectiu de batlles, magistrats i fiscals o del personal adscrit al Consell Superior de la Justícia.

En l’article 9 es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei per adaptar el règim de la prestació al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, als batlles, magistrats i fiscals, i s’hi afegeix un nou apartat 5 que defineix el concepte de treballador en actiu als efectes de la Llei 23/2014.

En els articles 10 i 11 es modifiquen la disposició addicional segona i la disposició addicional tercera de la Llei per adaptar el règim de les prestacions en cas de mort i d’invalidesa del partícip al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia i als batlles, magistrats i fiscals.

Per mitjà de l’article 12 es modifica la disposició addicional quarta de la Llei amb l’objectiu de modificar el règim d’incorporació al Pla de nous col·lectius d’assimilats, que d’ara endavant es farà mitjançant llei.

L’article 13 té per objecte modificar l’apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei a l’efecte d’aclarir la redacció anterior.

En l’article 14 es modifica l’apartat 5 de la disposició transitòria tercera de la Llei per limitar la reducció de la prestació a comptar dels 65 anys d’edat del partícip a l’import de la prestació de jubilació a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social efectivament percebuda. S’hi afegeix un nou apartat 6 que permet als partícips afectats efectuar una aportació complementària pel període transcorregut entre l’entrada en vigor de la Llei 23/2014 i aquesta modificació, que tindrà la consideració d’aportació extraordinària, amb l’aportació també del Govern o de l’entitat assimilada, i s’estableix un termini de tres mesos perquè el partícip comuniqui a l’entitat gestora la voluntat d’adherir-s’hi i de vint-i-quatre mesos per executar el pagament fraccionat de l’aportació.

En l’article 15 s’introdueix la modificació de l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei qualificada de la Justícia per tal d’adaptar aquesta regulació a les referències expresses per a batlles, magistrats i fiscals en la Llei.

I, finalment, les disposicions finals primera i segona habiliten el Govern perquè publiqui els textos consolidats corresponents i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació de l’article 2

Es modifica l’article 2 de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública, el qual queda redactat com segueix:
LesLleis.com

“L’àmbit d’aquesta Llei se circumscriu als funcionaris i als agents de l’Administració de caràcter indefinit que hagin superat el període de prova, en ambdós casos de l’Administració general, inclosos els adscrits a l’Administració de justícia, els cossos especials i les persones que hi resultin assimilades en la forma prevista en aquesta Llei.

El personal assalariat adscrit al Consell Superior de la Justícia i els batlles, magistrats i fiscals també tenen la consideració de partícips del Pla de pensions de la funció pública, amb les especificitats contingudes en aquesta Llei. Atès que el salari que perceben una part d’aquests partícips prové del Consell Superior de la Justícia, correspon a aquesta institució, com a òrgan contractant, i al Govern, com a Administració promotora del Pla de pensions de la funció pública, implementar els mecanismes que es considerin necessaris i assegurar que s’executin correctament les disposicions d’aquesta Llei pel que fa als partícips esmentats.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.