Carregant...
 

Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 31 de gener del 2019 ha aprovat la següent:

llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

L’aplicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, ha posat de manifest la necessitat d’adaptar aquesta norma a la conjuntura socioeconòmica actual en el marc de la reforma del sistema de seguretat social del Principat, que haurà de permetre seguir garantint l’assistència sanitària i les prestacions socials d’una forma sostenible.

Entre les mesures adoptades per garantir el dret de tots els ciutadans a gaudir del nivell més alt possible de salut física i mental, i vetllar per la qualitat, seguretat i eficiència dels serveis de salut, destaca la regulació de l’accés a l’assistència sanitària pública, que té per objecte millorar la sostenibilitat i l’eficiència del sistema prioritzant l’accés a través d’una via preferent que garanteixi la qualitat del sistema i faciliti la implantació de protocols i guies clíniques basats en l’evidència científica, que hauran de permetre millorar la protecció sanitària i alhora assolir els objectius de racionalització de la despesa. Per tal de garantir una efectivitat més gran d’aquest sistema, es considera necessari crear mecanismes d’incentivació de la via que es considera més adient per aconseguir les finalitats d’eficiència i sostenibilitat.

D’altra banda, el sistema sanitari del Principat ha reconegut tradicionalment la llibertat d’elecció del pacient, i l’entén com una eina que garanteix la llibertat individual i que genera confiança i satisfacció en l’usuari.

Les mesures de reforma que es contenen en aquesta Llei s’adrecen, doncs, a incentivar el sistema d’accés a l’assistència sanitària pública definit pel Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública com a preferent, preservant i, fins i tot, creant mecanismes que permetin reforçar la llibertat d’elecció del pacient i l’oferta de prestacions disponibles, per tal de garantir una sanitat pública de qualitat, eficient i sostenible.

Amb aquest objectiu, es modifica el percentatge de reemborsament de les prestacions efectuades o prescrites per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social o que no s’hi han adherit i els percentatges de participació de les persones beneficiàries quan aquestes persones no hagin accedit a la via preferent o no l’hagin seguit. Addicionalment, s’estableix el percentatge de reemborsament dels actes de reeducació i readaptació funcional.

La lliure elecció del pacient es reforça amb la introducció del concepte de prestació equivalent, que té per objecte permetre la integració de nous tractaments i noves tecnologies dins de l’oferta de prestacions públiques, amb unes condicions de reemborsament específiques i al marge del règim del tercer pagador, i s’amplia així el ventall de prestacions a l’abast de l’usuari. De la mateixa manera, es modifiquen els termes de col·laboració entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els prestadors de serveis reconeixent als professionals la possibilitat d’aplicar increments sobre les condicions tarifàries fixades en el conveni sota el control dels seus respectius col·legis professionals i sempre que les persones beneficiàries no hagin accedit a la via preferent o no l’hagin seguit. D’aquesta manera es pretén promoure un increment dels professionals amb conveni que permeti oferir als usuaris una tria més gran dins del sistema sanitari públic, sense deixar de banda l’incentiu de la via que s’estableix com a preferent per considerar-se la més adequada per aconseguir les finalitats d’eficiència i sostenibilitat.

La modificació de la Llei també introdueix mesures en la normativa per millorar la seguretat jurídica dels empresaris, fixant un límit quantitatiu al rescabalament en cas d’accident de treball o malaltia professional i millorant la definició dels seus supòsits d’aplicació.

També es preveuen mecanismes per millorar l’eficiència i el funcionament general del sistema a través de: (i) la potenciació de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per facilitar les comunicacions entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els usuaris i alhora facilitar la tramitació electrònica de les prestacions, garantint en tot cas la confidencialitat i la protecció de les dades personals; (ii) la creació d’obligacions d’informació per part de l’Administració pública, l’Administració de justícia i els assegurats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social; i (iii) la modificació del procediment de resolució de recursos administratius mèdics, que haurà de preveure l’emissió d’un tercer informe per part del Servei de Medicina Legal i Forense que serà vinculant per al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, i es proporcionaran així les màximes garanties d’imparcialitat i d’agilitat per als assegurats.

Totes aquestes modificacions vetllen per un sistema de seguretat social de qualitat, eficient i sostenible, i amb aquesta finalitat s’aprova la Llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

Així doncs, d’acord amb l’exposat, es promou aquesta Llei, que es divideix en vint-i-tres articles que modifiquen els articles 8, 38, 90, 91, 98, 111, 117, 118, 120, 132, 134, 138, 139, 139 bis, 141, 146 bis, 152, 154, 155, 256 i 257, així com el títol del capítol 4 del Títol II del Llibre tercer de la vigent Llei de la seguretat social. Finalment s’estableix una disposició final primera que encomana al Govern la publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i una disposició final segona sobre l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1

Es modifica l’article 8 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, el qual queda redactat en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 8. Tipus de prestacions

Les prestacions de la seguretat social són les següents:

A. Prestacions de reembossament, destinades a compensar les despeses de salut definides en aquesta Llei i els reglaments que la desenvolupen.

B. Prestacions econòmiques, que es divideixen en:

a) Prestacions per incapacitat temporal, destinades a compensar la pèrdua d’ingressos consecutiva a la interrupció temporal de l’activitat professional per motiu de malaltia, d’accident o en cas de donació d’òrgans o teixits en viu per al seu transplantament.
b) Prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs, destinades a compensar la pèrdua d’ingressos consecutiva a la interrupció temporal de l’activitat professional per maternitat, paternitat i risc durant l’embaràs.
c) Pensions d’invalidesa, destinades a compensar parcialment la pèrdua d’ingressos derivada de la reducció de la capacitat de guany motivada per la deterioració prematura de l’organisme per motiu de malaltia comuna o d’accident no laboral o resultant d’un dany a la integritat corporal consegüent a un accident laboral o una malaltia professional.
d) Capital per defunció, destinat a compensar les despeses relacionades amb l’òbit de la persona assegurada.
e) Pensions de reversió, destinades a compensar parcialment la pèrdua d’ingressos resultant de la defunció de la persona assegurada.
f) Pensions de jubilació, destinades a retribuir els drets adquirits per jubilació.”

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.