Carregant...
 

Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de juliol del 2019 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 19/2019, de l’11 de juliol, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil

Exposició de motius

La Llei 24/2018, del 18 d’octubre, va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu de disposar d’un instrument per resoldre els conflictes en l’àmbit civil amb una aposta decidida per la introducció plena a la Llei de les noves tecnologies, tenint en compte el procés coetani d’implantació d’un sistema informàtic prop de l’Administració de justícia que ha de permetre la comunicació, la notificació i l’arxivament dels documents processals mitjançant sistemes electrònics i que al seu torn suposi una millora del sistema de procediment civil en termes de temps i d’estalvi econòmic, així com una garantia més gran per a tots els intervinents en el sistema de justícia.

En aquest sentit, es promou una modificació de la Llei del Codi de procediment civil per tal de diferir la seva entrada en vigor, amb l’objectiu que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, hi hagi les màximes garanties d’un òptim funcionament de tots els elements logístics i tecnològics previstos en aquest Codi.

Article únic. Modificació de la disposició final vint-i-novena

Es modifica l’apartat a de la disposició final vint-i-novena de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, la qual queda redactada com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.