Carregant...
 

Llei 22/2019, del 12 de desembre, de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (Coata)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de desembre del 2019 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 22/2019, del 12 de desembre, de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (Coata)

L’arquitectura tècnica i l’edificació és una professió en què es duen a terme activitats diverses en el camp de l’edificació: la direcció i execució material de l’obra, la seva organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat laboral, la gestió econòmica i el control de costos. Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient.

Les persones que volen exercir professionalment d’arquitecte tècnic, aparellador o altres professionals homòlegs, tenen com a funció la direcció d’execució d’obra, i són les persones que posseeixen els coneixements i la titulació necessaris per practicar l’arquitectura tècnica i l’edificació. La societat demana cada vegada més una especialització en tots els camps professionals, incloent-hi l’arquitectura tècnica i l’edificació. La professió d’arquitecte tècnic respon, doncs, a determinades necessitats socials d’interès públic a les quals dona solució amb actuacions específiques. El reconeixement acadèmic i formatiu d’aquesta professió és fruit del disseny curricular de les formacions per a la titulació específica per poder-la exercir.

Un dels objectius de l’organització col·legial és la regulació i l’ordenació de l’exercici de l’activitat col·legial relacionada amb l’arquitectura tècnica i l’edificació, i també la salvaguarda i l’observança dels seus principis ètics, deontològics i jurídics. Amb aquest objectiu, disposa de competències per elaborar i vigilar el compliment de la professió, amb subjecció a les lleis, garantint el respecte als drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional, i el respecte dels principis ètics i deontològics.

De conformitat amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2008 del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals; així com l’article 3 de la Llei 5/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que regula l’extensió de l’organització col·legial mitjançant la llei a les professions que n’estan mancades, es considera oportú i necessari crear el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COATA) per integrar tots els professionals que, amb la titulació específica, exerceixin les funcions que els són pròpies.

És per aquest motiu que es promou aquesta Llei, que es divideix en sis articles, quatre disposicions transitòries i una disposició final. L’article 1 crea el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COATA); l’article 2 defineix l’objecte de l’organització col·legial de l’arquitectura tècnica; l’article 3 determina l’àmbit territorial del Col·legi; l’article 4 fa referència a la titulació i la integració dels professionals concernits; l’article 5 tracta de l’estructura interna i el funcionament del Col·legi, determinant les normes que li són aplicables, i l’article 6 esmenta els ministeris del Govern i les administracions públiques amb els quals el Col·legi s’ha de relacionar.

Les disposicions transitòries incideixen en la constitució de l’assemblea constituent del Col·legi; en l’aprovació i el registre dels estatuts definitius; en l’elecció dels càrrecs prop dels òrgans de govern; en l’obtenció de la capacitat d’obrar col·legial, i en l’obligació de col·legiació dels professionals concernits. Finalment, la Disposició final determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Creació

Es crea el Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COATA), entitat amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i fer complir les seves finalitats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.