Carregant...
 

Llei 1/2020, del 23 de gener, de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de gener del 2020 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 1/2020, del 23 de gener, de crèdit extraordinari destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana

Exposició de motius

Andorra ha viscut els darrers anys un procés intens de reformes amb l’objectiu de redefinir els seus avantatges competitius en una economia mundial cada cop més globalitzada, en què el nou paradigma es caracteritza per la transparència i la cooperació entre països. La posada en marxa d’un nou model fiscal, el desplegament d’una xarxa de convenis per evitar la doble imposició, l’obertura econòmica a la inversió estrangera i la construcció d’un marc estable de relacions amb el mercat interior europeu han estat i encara són les principals reformes que han de permetre assolir aquest objectiu.

La posició d’Andorra al món és una qüestió clau que està directament relacionada amb les oportunitats de creixement de la nostra economia, i l’organització de la Cimera iberoamericana Andorra 2020 (en endavant, “CIBA2020”) cal emmarcar-la en aquesta voluntat de donar a conèixer el nostre país en mercats internacionals amb molt potencial com és l’iberoamericà. Andorra té l’oportunitat, els dos anys vinents, de dur a terme una promoció sense precedents en una regió, la iberoamericana, que compta amb societats molt dinàmiques i amb diverses economies emergents.

Sense cap mena de dubte, fòrums internacionals com la CIBA2020 representen una plataforma i un altaveu inqüestionable perquè Andorra faci un nou pas en l’estratègia per reforçar la seva presència internacional. La celebració de la cimera de caps d’Estat i de Govern a finals de la tardor del 2020 serà la culminació de gairebé dos anys de treball en què Andorra organitzarà una quarantena d’actes, o hi participarà, i rebrà la visita de ministres, institucions públiques i privades, empresaris, periodistes, intel·lectuals i altres membres de la societat civil de tots els països que formen la Comunitat Iberoamericana.

Un país com Andorra, que vol ser obert, divers i amb una economia i una societat internacionalitzades, ha de saber aprofitar aquesta oportunitat. I a més ho farà a través d’un tema, La innovació per al desenvolupament sostenible, perfectament alineat amb l’objectiu que s’ha marcat el país de diversificar la seva economia a través de la potenciació de nous sectors d’activitat econòmica.

La Fundació és una entitat privada del sector públic, de nacionalitat andorrana, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que es regeix pel dret vigent al Principat d’Andorra i pels seus estatuts.

Tenint en compte que la Fundació té la voluntat de posar en marxa l’organització de fòrums internacionals com la CIBA2020, que representa una plataforma i un altaveu inqüestionable perquè Andorra faci un nou pas en l’estratègia per reforçar la seva presència internacional, per a la celebració de la cimera de caps d’Estat i de Govern a finals de la tardor del 2020 és necessari dotar el pressupost del Ministeri d’Afers Exteriors dels crèdits necessaris destinats a incrementar el capital fundacional de la Fundació per finançar les despeses de funcionament derivades de les activitats fundacionals previstes, d’acord amb la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions.

Vist que el Govern no disposa dels crèdits per respondre a les despeses esmentades, xifrades en 778.545,28 euros, la necessitat i la urgència de les quals fan que no es puguin ajornar fins a l’exercici 2020;

Vist que la necessitat i la urgència d’aquesta despesa s’expliquen pel fet de posar en marxa la Fundació al més aviat possible amb la voluntat decidida de fomentar la projecció d’Andorra al món, no només durant la Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, sinó també en els dos anys (2019-2020) en què el Ministeri d’Afers Exteriors assumeix la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana, durant els quals cal organitzar multitud d’actes, reunions i conferències;

Vist que el Govern, per acord del 23 d’octubre del 2019, ha aprovat un “avenç de fons” d’un import total de 778.545,28 euros destinat a incrementar el capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana, de conformitat amb el que disposen els articles 23 i 28.2 de la Llei general de les finances públiques, del 19-12-96, i les seves modificacions posteriors;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 23 d’octubre del 2019;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.