Carregant...
 

Llei 6/2020, del 13 de maig, de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 6/2020, del 13 de maig, de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat

Exposició de motius

La Llei del notariat que es va aprovar el 25 de maig del 2017 regula, d’una banda, la custòdia del protocol en cas de cessament d’un notari, de conformitat amb l’article 14 i per les causes de l’article 11, de manera que queda sota la custòdia del notari que el succeeix i mentre el notari que el succeeix no pren possessió del càrrec, la Cambra de Notaris designa un dels seus membres per fer-se càrrec provisionalment de la custòdia del protocol. D’altra banda, la Llei fa referència al supòsit de la supressió d’una notaria i, en aquest cas, es determina que els protocols es destinen a l’Arxiu General de Protocols, de conformitat amb l’article 15 i en els termes que estableixen els apartats 1, 4 i 5 de l’article 36.

La situació dels protocols notarials divergeix, doncs, en el cas de cessament dels notaris i en el cas de supressió de les notaries. El sistema de causes de cessament de l’article 11 parteix de la subsistència de la notaria i de la continuïtat en la figura del substitut, de manera que es refereix només a una custòdia provisional del protocol, llevat del supòsit de l’article 28, apartat 1, segon paràgraf, segons el qual en cas d’inhabilitació temporal es permet que la Cambra de Notaris nomeni, d’entre els seus membres, un altre notari que pugui gestionar provisionalment la notaria del notari inhabilitat. En canvi, la supressió d’una notaria implica el lliurament del protocol a l’Arxiu General de Protocols, d’acord amb l’article 15.

La Llei del notariat vigent no regula explícitament cap supòsit de cessament que impliqui el lliurament a l’Arxiu General de Protocols sense supressió de la notaria, és a dir, no regula les causes de supressió d’una notaria. D’aquesta manera, resulta convenient que, amb la finalitat de garantir el servei públic que presten els notaris en períodes de temps llargs degut al sistema de selecció i formació de nous notaris, les causes de cessament, llevat de la jubilació o de la inhabilitació temporal, haurien de comportar els efectes de la supressió d’una notaria i, en conseqüència, el lliurament del protocol a l’Arxiu General de Protocols.

Entre les causes de cessament que regula l’article 11 esmentat, s’hi inclou la incapacitat, però no s’hi preveu expressament la causa d’invalidesa de naturalesa definitiva del notari, de manera que també és oportú incloure aquesta causa de cessament definitiva, degudament acreditada, com a causa que comporti el lliurament del protocol a l’Arxiu General de Protocols, ja que una incapacitat temporal, atesa la seva durada limitada, hauria de tenir el mateix tractament jurídic de gestió de l’article 28, apartat 1, relatiu a la inhabilitació, també de caràcter temporal.

La modificació de la Llei del notariat que ens ocupa, orientada a superar la situació actual en què es troba el servei públic notarial, fa que sigui oportú, a més, de flexibilitzar la durada de la formació inicial dels notaris i d’actualitzar els processos informatitzats relatius a la documentació entre les notaries, la Cambra de Notaris i l’Arxiu General de Protocols.

Igualment s’aprofita aquesta modificació per definir el terme protocol notarial, en sintonia, tot i que actualitzada, amb el que es disposa al Decret del cap de Govern de data 3 de març del 1999.

Així, es promou aquesta Llei, dividida en deu articles que modifiquen els articles 9, 11, 14, 28, 35, 36, 38 i 74 i la disposició transitòria tercera de la vigent Llei del notariat, i s’hi afegeix l’article 35 bis. Finalment, s’estableix una disposició final que encomana al Govern que presenti al Consell General el projecte de consolidació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat, i la disposició final segona determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació de l’apartat 1 de l’article 9

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat, el qual queda redactat en els termes següents:
LesLleis.com

“Article 9. Formació inicial

1. Finalitzat el procés de selecció i abans de prendre possessió de les funcions, els notaris han de seguir una formació inicial, d’una durada màxima de sis mesos, que ha d’incloure necessàriament pràctiques tutelades en una notaria.”

[…]”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.