Carregant...
 

Llei 10/2020, del 5 d’octubre, d’adhesió del Principat d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 5 d’octubre del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 10/2020, del 5 d’octubre, d’adhesió del Principat d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI)

Exposició de motius

El Fons Monetari Internacional (FMI) es va crear al juliol de 1944 a Bretton Woods, New Hampshire, als Estats Units, com a ens per col·laborar en la solució a la crisi econòmica mundial dels anys 30. Va iniciar la seva activitat al mes de maig de 1946 a Washington DC amb 39 membres, amb l’objectiu d’assegurar la convertibilitat il·limitada de les divises, la fixació d’un valor per a cada moneda i l’eliminació de restriccions i d’algunes pràctiques com les devaluacions competencials.
LesLleis.com

Actualment, l’FMI compta amb 189 membres i s’ha transformat en una institució que promou l’estabilitat financera i la cooperació monetària internacional facilitant el comerç internacional, la promoció d’una ocupació elevada i un creixement econòmic sostenible. Alhora, l’FMI concedeix crèdits als països membres que pateixen dificultats econòmiques per complir les seves obligacions financeres a l’exterior. Aquestes mesures es condicionen a l’adopció de reformes econòmiques que garanteixin la solvència del seu sistema econòmic.

Si el Principat d’Andorra esdevé membre de ple dret de l’FMI, el Principat d’Andorra podrà beneficiar-se, entre altres aspectes, de l’assistència tècnica que proporciona l’organisme en àrees tan diverses com l’estadística macroeconòmica, per produir les dades necessàries que s’han de trametre a l’FMI per a les anàlisis dels països membres (d’acord amb l’article VIII dels seus estatuts), en àrees de supervisió financera, de lluita contra el blanqueig de diners i de política pressupostària. A més, l’adhesió del Principat d’Andorra a l’FMI li permetrà obtenir el reconeixement internacional que aporta ser membre d’aquest organisme i suposarà l’opció de millora de la qualificació (rating) del país, com així han expressat en nombroses ocasions les agències de qualificació en les seves avaluacions. Finalment, formar part de l’FMI també comporta als seus membres tenir accés al finançament d’emergència en cas de necessitat.

Els contactes del Principat d’Andorra amb l’FMI han estat reiterats d’ençà dels anys noranta. Però recentment, el Principat d’Andorra ha sol·licitat formalment l’adhesió a l’FMI mitjançant una carta que es va enviar a la directora general de l’FMI el 3 de gener del 2020 i que va ser formalment acceptada el 10 de gener del 2020. Aquesta voluntat es va iniciar abans de la crisi global produïda per la pandèmia del SARS-CoV-2, una crisi que ha posat encara més de manifest la importància per a un país com el Principat d’Andorra de formar part de la institució economicofinancera més important a escala mundial.

Aquesta Llei, que consta de set articles i una disposició final, recull els compromisos i designacions que el Principat d’Andorra ha de dur a terme i que queden establerts en els estatuts de l’FMI i en la resolució de la Junta de Governadors de l’FMI relativa a l’afiliació del Principat d’Andorra a l’FMI. Així, s’autoritza al Principat d’Andorra a participar en el Departament de Drets Especials de Gir i a assumir totes les obligacions que se’n deriven. S’autoritza que el Govern faci ús dels instruments financers necessaris per satisfer el pagament de la quota establerta per la resolució de la Junta de Governadors de l’FMI i a expedir la promesa de pagament d’acord amb els estatuts de l’FMI. Es reconeix el ministeri encarregat de les finances com a organisme fiscal que establirà la comunicació amb l’FMI i estarà autoritzat a dur a terme totes les operacions i transaccions autoritzades amb l’FMI. S’habilita el Govern a emetre totes les disposicions reglamentàries necessàries per donar compliment a aquesta Llei i es determina la designació del governador i governador suplent de l’FMI per al Principat d’Andorra, que recauen en la figura de la persona que lideri el ministeri encarregat de les finances i un alt càrrec nomenat pel ministeri encarregat de les finances. Finalment, es determina que l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i un cop s’hagi ratificat per part del Principat d’Andorra el Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional.
Article 1

En el moment de l’admissió del Principat d’Andorra per formar part del Fons Monetari Internacional (FMI), el Principat d’Andorra està autoritzat, amb aquesta Llei, a participar en el Departament de Drets Especials de Gir, i la persona que lideri el ministeri encarregat de les finances està autoritzada a executar i dipositar a l’FMI, en nom del Principat d’Andorra, un instrument de participació que declari que el Principat d’Andorra assumeix totes les obligacions d’un participant en el Departament de Drets Especials de Gir de l’FMI d’acord amb la legislació vigent al Principat d’Andorra. Això representa que el Principat d’Andorra ha adoptat tots els passos necessaris per poder dur a terme totes les obligacions d’un participant en el Departament de Drets Especials de Gir.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.