Carregant...
 

Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 d’octubre del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública

Exposició de motius

La seguretat pública i ciutadana ha estat sempre un dels pilars del Principat d’Andorra. El nostre país s’ha caracteritzat pels principis del respecte, el civisme i la responsabilitat dels ciutadans i dels poders públics.

El Consell General en la seva sessió del dia 6 de desembre del 2018 va aprovar la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, la qual es publicava al BOPA del 10 de gener del 2019. Aquesta Llei tenia per objectiu regular d’una forma compilada i actualitzada les matèries que incideixen en la seguretat pública, i, en concret, les accions que han de portar a terme els poders públics del nostre país per garantir l’ordre públic i evitar la comissió d’infraccions penals contra les persones i els béns, tot plegat sempre des de la premissa del respecte escrupolós dels drets fonamentals i les llibertats públiques que recull la norma suprema del nostre ordenament jurídic.

Després de gairebé un any d’ençà la publicació i entrada en vigor de la referida Llei s’ha pogut constatar ara que, malgrat l’important avenç que la mateixa va representar en la regulació de les matèries que incideixen en la seguretat pública, a la pràctica hi ha fenòmens que mereixien encara d’una major intervenció, malgrat havien estat presos en consideració i regulats per la dita Llei. En aquest sentit l’increment del consum abusiu d’alcohol entre els joves, i en especial entre els menors d’edat, en la pràctica creixent del vulgarment anomenat “botellón”, i també de drogues, evidencien la necessitat de fer una modificació i actualització de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública així com de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal.

El consum d’alcohol entre els joves, i concretament els menors d’edat, ha augmentat a Andorra en els últims anys, causant alerta social. La pràctica del “botellón” consisteix a beure grans quantitats d’alcohol a la via pública. En aquestes concentracions els protagonistes solen ser els més joves de la societat. Aquesta pràctica ha estat estudiada pels sociòlegs i la defineixen com una reunió massiva de joves d’entre 13 i 24 anys, en la que queden expressament per consumir grans quantitats d’alcohol que prèviament han adquirit. Per evitar aquestes conductes i dissuadir els joves i menors cal més vigilància i mesures contra el “botellón”, però també cal ser molt vigilants amb la venda de begudes alcohòliques, i sobretot, sancionar severament la venda o la cessió d’alcohol a menors d’edat. Els efectes del consum d’alcohol pels menors d’edat, i els efectes d’un consum excessiu, poden ser molt greus i comportar importants perjudicis tant sobre la salut de les persones i dels nostres joves, com pertorbacions importants de l’ordre, amb afectació evident a la seguretat pública.

També relacionat amb l’alcohol, en la darrera obertura de l’any judicial, en la presentació de la memòria de la fiscalia del 2018-2019, es remarca que s’ha produït un augment del 53’16% en el nombre de causes incoades per delictes contra la seguretat viària, el que ha suposat com a conseqüència directa un increment en el nombre de les ordenances penals dictades. Les infraccions referides a la seguretat viària han motivat un total de 605 procediments dels quals 573 causes van ser referides a la conducció de vehicles sota la influència de begudes alcohòliques i 23 a la conducció sota la influència d’estupefaents. En relació a l’any anterior han augmentat en 210 el nombre de causes, el que representa aquest increment del 53’16% al qual ens referíem. L’increment es produeix en els supòsits de conduccions sota la influència de begudes alcohòliques i sota la influència d’estupefaents. Segons es destaca en la memòria de la fiscalia ans esmentada els delictes contra la seguretat viària representen el 8’55 % de la delinqüència del Principat d’Andorra. Tenint en compte aquest increment molt preocupant de les causes referides a la conducció de vehicles sota la influència de begudes alcohòliques i a la conducció de vehicles sota la influència d’estupefaents el Legislador creu necessari una major contundència en la prevenció i en la sanció d’aquestes conductes.

A més, el consum de begudes alcohòliques i d’estupefaents pot provocar comportaments incívics. En motiu de les festes o esdeveniment populars és freqüent trobar-se al dia següent amb desagradables sorpreses com miccions i excrements a la via pública però també en els espais que tot i ser privats confronten amb carrers i vies. Atès que no es pot permetre que els carrers i els espais públics i privats es degradin per la presència d’aquests excrements i miccions és necessari sancionar aquests comportaments incívics.

El consum d’alcohol i estupefaents també s’associa en ocasions amb la violència verbal. Així per posar fre a la violència verbal i manca de respecte amb la qual s’han de confrontar els agents de l’autoritat i treballadors públics s’ha d’incrementar les sancions contra aquells que els injurien, per raó del seu càrrec, o en exercici de les seves funcions.

La present Llei qualificada, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, conté deu articles de modificació, una Disposició transitòria i sis Disposicions finals. Mitjançant la primera Disposició final es procedeix a modificar varis articles de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal.
Article 1. Modificació de l’article 12 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública que queda redactat com segueix:

“Article 12. Suspensió i dissolució
LesLleis.com

1. El ministre competent en matèria d’interior pot suspendre i, si escau, ordenar la dissolució d’una manifestació en els supòsits següents:

a) Quan s’hagi de considerar il·lícita, de conformitat amb el que estableix el Codi penal.
b) Quan es produeixin alteracions de l’ordre públic, amb risc per a la integritat de les persones o els béns.
c) Quan es desenvolupi sense haver estat comunicada prèviament o en un lloc o en un temps, o en un itinerari o seguint unes mesures de seguretat diferents dels que han estat comunicats.
d) Quan impedeixi la lliure circulació de les persones o dels béns.


2. Les resolucions de suspensió i dissolució d’una manifestació s’han de comunicar als promotors, organitzadors i participants en la forma que es consideri més adequada a l’efecte que en coneguin degudament el contingut.”
Article 2. Modificació de l’article 35 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública el que queda redactat com segueix:

“Article 35. Tinença o consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques

1. Resten prohibits, la tinença o el consum de begudes alcohòliques per part de menors d’edat.

2. Resten prohibits el consum de begudes alcohòliques a les vies, als espais, a l’interior dels béns immobles de titularitat pública i als transports públics. Aquesta prohibició no és aplicable, sempre que es tracti de persones majors d’edat, en l’horari prèviament establert a tal efecte per l’autoritat competent i dins dels espais que es detallen a continuació:

a) espais públics d’ús privatiu, degudament autoritzats com ara les terrasses, barres exteriors i altres zones similars,
b) espais públics delimitats i habilitats amb motiu de festes populars, comunals, estatals o d’esdeveniments públics o privats degudament autoritzats.


3. Es considera beguda alcohòlica tota beguda natural o composta, la graduació alcohòlica de la qual, natural o adquirida, sigui superior a 1,0 graus percentuals del seu volum.

4. Resten prohibits la tinença o el consum de drogues tòxiques a les vies, als espais, a l’interior dels béns immobles de titularitat pública i als transports públics.

5. Es considera droga tòxica la substància definida com a tal al Codi penal.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.