Carregant...
 

Llei 25/2023, del 20 de desembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei qualificada del Codi de procediment penal.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2023 ha aprovat la següent:

Llei 25/2023, del 20 de desembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la justícia i de la Llei qualificada del Codi de procediment penal

Exposició de motius

La Llei qualificada de la justícia fixa l’edat de jubilació de batlles i magistrats a 70 anys. Aquesta regulació és diferent del règim ordinari de jubilació de la funció pública i de la normativa general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els quals estableixen com a edat de jubilació els 65 anys. Aquesta diferència de règim no té cap justificació, motiu pel qual aquesta Llei modifica l’edat de jubilació de batlles i magistrats i l’estableix en 65 anys, sense perjudici que les persones que ho vulguin puguin seguir en actiu fins als 75 anys. L’actual article 68, apartat 2, manté la vinculació de l’edat de la jubilació a la durada del mandat. Aquest precepte comporta una edat de jubilació obligatòria diferent per als magistrats en funció de la data de renovació del seu mandat, la qual cosa tampoc no està justificada. Per aquest motiu, aquesta Llei garanteix el principi d’igualtat, en establir per a tots els batlles i magistrats l’edat de jubilació als 65 anys i la possibilitat, prèvia petició de la persona interessada de perllongar la durada del càrrec, d’allargar-la fins als 75 anys com a màxim.
LesLleis.com

S’aprofita igualment aquesta reforma per modificar puntualment el Codi de procediment penal amb dos objectius. Primerament, per preveure la possibilitat que els agents de policia puguin fer-se assistir per persones qualificades o experts, en el marc de les seves investigacions i d’aquelles que li siguin encomanades per l’autoritat judicial, quan les circumstàncies requereixin coneixements tècnics o científics. I segonament, per ampliar els supòsits en què es pot aplicar el procediment de l’ordenança penal previst als articles 166 bis i 166 ter del Codi de procediment penal, per tal d’incloure-hi els delictes contra el patrimoni la pena màxima prevista dels quals sigui superior a quatre anys i igual o inferior a vuit anys de presó. Aquesta Llei està integrada per quatre articles, que modifiquen el règim de jubilacions de batlles i magistrats de la manera indicada anteriorment; així com els articles 68 i 166 bis del Codi de procediment penal i el règim transitori que es va preveure pel procediment establert en aquell article; una disposició transitòria vinculada a la modificació de l’article 166 bis esmentat i, finalment, dos disposicions finals de textos consolidats i una altra que regula l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei qualificada de la justícia, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 68

[…]

2. La jubilació per edat opera d’ofici quan els batlles i els magistrats arriben a l’edat d’accés ordinari a la pensió de jubilació establerta a la Llei vigent en matèria de seguretat social. Això no obstant, si en complir aquesta edat el batlle o el magistrat encara no ha finalitzat el mandat, el Consell Superior de la Justícia acorda, si ho sol·licita el batlle o el magistrat, que continuï en el càrrec fins al final del mandat, i com a màxim fins que arribi a l’edat de setanta-cinc anys.

Els batlles i magistrats que hagin arribat a l’edat de jubilació i hagin esgotat el mandat poden sol·licitar la renovació del seu mandat, que no es pot allargar més enllà dels setanta-cinc anys.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.