Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament pel qual es desenvolupen els articles 3, 5, 22, 23 i 24 de la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transports i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, aprovat pel Govern en la sessió del dia 14 de desembre de 1993.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 15 de desembre de 1993

Òscar Ribas Reig

Reglament pel qual es desenvolupen els articles 3, 5, 22, 23 i 24 de la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transports i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera

Preàmbul

L’article 3 de la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i les disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, aprovada pel M.I. Consell General en la sessió del dia 4 de novembre de 1993, faculta el Govern per establir reglamentàriament la composició de la demanda d’inscripció al Registre General de Transportistes així com els documents que s’hi han d’adjuntar.

Ensems, l’article 5 estableix que s’han de determinar de forma reglamentària els coneixements mínims exigibles per a l’obtenció de l’atestació de capacitació professional, la forma d’adquirir els esmentats coneixements i el sistema de comprovació de la possessió per part de l’Administració competent i l’expedició dels documents que acreditin l’esmentada capacitació.

Per altra part, atès que és necessari que Andorra signi el conveni relatiu a l’Acord europeu de l’1 de juliol de 1970 sobre el treball dels conductors dels vehicles que efectuen transport internacional per carretera, perquè els aparells de control homologats al Principat siguin reconeguts a l’estranger, es fa necessari promulgar de forma provisional fins que se signi l’esmentat Acord, unes normes relatives a l’aparell de control de conformitat amb els articles 22, 23 i 24 de l’esmentada Llei.

Emparant-se en aquestes prerrogatives, fent ús de les competències reglamentàries que té institucionalment atribuïdes, i a proposta del ministre d’Agricultura, Comerç i Indústria, el Govern acorda la publicació i l’aplicació del present Reglament que desenvolupa la Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transport i de disposicions de matèries socials en el sector del transport per carretera.

D’acord amb allò que preveu la Llei d’organització de l’Administració general,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.