Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries, aprovat pel Govern en la sessió del dia 19 d’agost de 1994.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 22 d’agost de 1994

Òscar Ribas Reig

Decret de reglamentació de la Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries

Exposició de motius

La Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries, de data 30 de juny de 1994, estableix que el Govern haurà de reglamentar aquells aspectes de la Llei que, per fer-la operativa, requereixin ser desenvolupats.

D’una manera específica, la Llei preveu que el Govern ha de determinar el coeficient efectiu que les entitats concernides hauran d’invertir en fons públics; els actius que, als efectes del present Decret, tindran el caràcter de fons públics; el percentatge d’operacions d’interès nacional i social computables com a fons públics; les condicions a aplicar a les operacions computables; la concreció dels conceptes que puguin modificar les bases de càlcul i qualsevol altra qüestió que requereixi ser reglamentada.

Tal i com es preveu en l’exposició de motius de la Llei, el Govern utilitzarà aquest instrument d’una manera flexible i tenint en compte que la intenció dels legisladors és que tingui un caràcter temporal. La introducció del coeficient d’inversions obligatòries comportarà un acurat seguiment dels seus volums, els continguts i les condicions, per anar-los adaptant a les canviants circumstàncies econòmiques i financeres, tant les de caràcter públic com les de caràcter privat, a fi d’assegurar que la seva aplicació sigui sempre equilibrada i eficaç.

El criteri fonamental que regirà la determinació efectiva del coeficient serà afavorir els interessos generals del Principat i, dins d’aquesta mateixa línia, estimular aquelles activitats que, en un moment d’importants canvis estructurals en tots els ordres, tinguin un especial interès nacional i social.

En la mateixa línia marcada pel Consell General, el Govern vol un sistema creditici sòlid i eficient que, a la vegada que defensi positivament uns legítims interessos privats, doni el suport financer, en condicions equànimes i volums raonables, a aquelles necessitats públiques que l’Estat considera que les entitats creditícies han d’atendre d’una manera preferent.

A partir dels antecedents indicats, a proposta del ministre de Finances, i amb l’informe previ de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, es promulga el present Decret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.