Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament de gas, aprovat pel Govern en la sessió del dia 18 de desembre de 1996.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Andorra la Vella, 8 de gener de 1997

Marc Forné Molné
Cap de Govern en funcions

Reglament de gas

Exposició de motius

Vista la Llei del Consell General de 31 de juliol de 1985, per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció,

Vista la reglamentació relativa a instal·lacions de gas, aprovada pel Govern en la sessió del dia 15 de juliol de 1987,

Considerant l’increment del consum dels gasos del petroli liquats i el creixement d’instal·lacions en què es consumeix aquesta forma d’energia, així com el progrés que hi ha hagut en la tecnologia del gas,

Atès que la reglamentació actual sobre la matèria està fragmentada i no s’estableix amb un criteri únic i global,

Considerant que cal realitzar una refosa de la legislació vigent en un únic Reglament, amb la finalitat d’homogeneïtzar les disposicions existents,

A proposta del ministre d’Economia, el Govern ha aprovat en la sessió de dia 18 de desembre de 1996 la modificació de la reglamentació de gas vigent.

Reglament de gas
Article 1
Àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquest Reglament és definir les condicions que han de reunir les instal·lacions, siguin de consum o d’emmagatzematge, dels gasos liquats derivats del petroli, d’ara endavant anomenats GLP, i del gas natural, així com les operacions de càrrega, descàrrega i transport dels gasos, i el subministrament als usuaris, amb la finalitat de salvaguardar la seguretat de les persones, les coses i el medi ambient, i també d’evitar tota classe de pertorbacions que puguin afectar els altres serveis.
LesLleis.com

Les disposicions d’aquest Reglament no s’apliquen a les instal·lacions o als emmagatzematges d’altres gasos que no siguin els previstos en l’àmbit d’aplicació.

Ensems, aquest Reglament tampoc no és d’aplicació als aparells o instal·lacions subministrats a partir d’envasos de GLP de capacitat inferior a 10 kg, llevat de les disposicions relatives als emmagatzematges i al transport per carretera.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.