Carregant...
 


EdictePer tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament del joc del quinto, aprovat pel Govern en la sessió del dia 31 de desembre de 1996.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 31 de desembre de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament del joc del quinto

Exposició de motius

La pràctica del joc del quinto durant les festes de Nadal i Cap d’Any té un fort arrelament popular a Andorra i és costum que les famílies i els diferents estaments socials del país participin activament en la difusió i la promoció dels quintos, els quals s’han organitzat tradicionalment per part de les entitats culturals, esportives, benèfiques i recreatives, amb la finalitat de recaptar fons per desenvolupar les seves activitats no lucratives.

La disposició addicional tercera de la Llei del joc del bingo estableix que el Govern especificarà reglamentàriament les condicions en què es podrà organitzar el joc tradicional del quinto durant el període que va des de l’1 de desembre fins el 15 de gener de l’any següent, ja sigui en una sala de joc del bingo o en un altre local adequat a aquest l’efecte.

L’esmentada disposició legal determina també que en cap cas els premis del quinto tradicional poden ser en metàl·lic, ni pot ser entregada als guanyadors cap quantitat dinerària com a contravalor i a canvi del premi.

Amb el present Reglament, el Govern dóna compliment al mandat del legislador de fixar les condicions per organitzar d’ara endavant el joc del quinto, tot respectant al màxim els costums i les regles de funcionament, que han estat presents històricament en la seva pràctica per part de la població andorrana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.