Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil, aprovat pel Govern en la sessió del dia 29 de gener de 1997.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de gener de 1997

Marc Forné Molné
Cap de Govern en funcions

Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil

Exposició de motius

Vista la Llei del Registre Civil, aprovada pel Consell General en data 11 de juliol de 1996.

Vist el Reglament del Registre Civil, aprovat pel Govern en data 18 de desembre de 1996.

Atesa la necessitat de modificar de forma urgent la redacció de l’article 42 del vigent Reglament del Registre Civil, amb la finalitat de facilitar el reconeixement dels documents internacionals, el Govern, en data 29 de gener de 1997, aprova el Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil de data 18 de desembre de 1996.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.