Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil, aprovat pel Govern el 22 de març del 2000.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 de març del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil

Exposició de motius

Vista la Llei del Registre Civil, aprovada pel Consell General en data 11 de juliol de 1996;

Vist el Reglament del Registre Civil, aprovat pel Govern en data 18 de desembre del 1996;

Atès que la funció del Registre Civil és oferir als ciutadans una fe pública que els proporcioni mitjans de prova i publicitat en general dels fets relatius al seu estat civil;

Atès que perquè el deure de publicitat s’acompleixi degudament cal que totes les resolucions judicials que modifiquin inscripcions registrals tinguin reflex al Registre Civil al més aviat possible, a fi que no es puguin donar situacions d’inexactitud contràries a aquesta funció,

El Govern, en la sessió de data 22 de març del 2000, ha aprovat el present Reglament de modificació del Reglament del Registre Civil:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.