Carregant...
 

Reglament d’urbanització (Text refós per LesLleis.com)


Capítol preliminar. Disposicions de caràcter general

Article 1. Objecte

Constitueix l’objecte d’aquest Reglament d’urbanització l’establiment del marc de referència i la definició dels paràmetres i dels criteris als quals es remetran les normatives subsidiàries del planejament (en endavant NSDP) dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials (en endavant POUP) amb caràcter general i unitari amb independència de les seves determinacions específiques de detall pel que fa a la regulació dels aspectes següents: dimensionament mínim de les infraestructures de viabilitat i normes constructives, tècniques, sanitàries i de règim de serveis de la urbanització.
Article 2. Àmbit d’aplicació

2.1. El present Reglament d’urbanització s’aplica en tot el territori andorrà per tot tipus de sòl, qualsevol que en sigui l’ús o destí. Per consegüent, és aplicable tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable que mitjançant els instruments de la planificació adquireixi la categoria de sòl urbà, i en totes aquelles actuacions excepcionals autoritzables en sòl no urbanitzable.

2.2. Les NSDP específiques de les diferents unitats d’actuació dels POUP de cada parròquia, més detallistes i amb vocació d’adaptació concreta a les característiques morfològiques i topogràfiques de cada emplaçament, l’han de complementar i no poden contenir disposicions que hi siguin contràries.
Article 3. Vigència

3.1. La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en endavant LGOTU), que constitueix el marc legal del present Reglament, comporta la derogació de totes les disposicions anteriors, generals i parroquials, que s’oposin al contingut de la Llei.

3.2. L’entrada en vigor d’aquest Reglament d’urbanització comporta la derogació de totes les normes, ordinacions i disposicions del Consell General, del Govern i dels comuns que eren vigents en matèria d’urbanització fins a la data.
Article 4. Interpretació

4.1. El present Reglament d’urbanització s’ha d’interpretar en el marc general del que disposa la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, i atenent els objectius i finalitats de la Llei, tant en la seva lletra com en el seu esperit.

4.2. En cas de dubte, i si escau amb informe previ de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (en endavant CTU), preval la interpretació més estricta i restrictiva pel que fa: a) a l’exigència d’urbanització prèvia; b) a l’accés millor als edificis; i c) a la densitat d’habitatges inferior en relació amb el dimensionament de l’accés.
Article 5. Actualització

5.1. El Govern ha de promoure l’actualització d’aquest Reglament d’urbanització com a mínim cada quatre anys a partir de la seva publicació, per adaptar-lo a la realitat social del temps en què hagi d’aplicar-se i als progressos tecnològics que tinguin lloc.

5.2. El Govern pot modificar o actualitzar el Reglament abans del transcurs del termini de quatre anys establert en el punt anterior per la seva pròpia iniciativa, a instància d’un o més comuns, o bé per recomanació tècnica justificada dels col·legis professionals implicats directament o indirectament pel seu àmbit d’aplicació.
LesLleis.com

5.3. L’abast de l’actualització ha de ser el necessari en cada cas i el Reglament s’ha de tornar a aprovar i publicar de forma completa i global. Cal integrar en la nova redacció les modificacions parcials o complementàries que s’estimin convenients tenint en compte: a) les incidències sorgides per l’aplicació del mateix Reglament per part dels comuns; b) l’assessorament o opinió que pugui emetre la Comissió Tècnica d’Urbanisme dins del marc d’actuació propi previst per la LGOTU, i c) les situacions, deficiències o inexactituds que s’hagin produït o posat de manifest en el període de vigència anterior.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.