Carregant...
 

Reglament d’urbanització (Text refós per LesLleis.com)


Capítol preliminar. Disposicions de caràcter general

Article 1
Objecte
Constitueix l’objecte d’aquest Reglament d’urbanització l’establiment del marc de referència i la definició dels paràmetres i dels criteris als quals es remetran les normatives subsidiàries del planejament (en endavant NSDP) dels plans d’ordenació i urbanisme parroquials (en endavant POUP) amb caràcter general i unitari amb independència de les seves determinacions específiques de detall pel que fa a la regulació dels aspectes següents: dimensionament mínim de les infraestructures de viabilitat i normes constructives, tècniques, sanitàries i de règim de serveis de la urbanització.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.