Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error d’omissió al Decret d’aprovació del Reglament del registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals, publicat al BOPA núm. 41, any 16, del 7 de juliol del 2004, cal afegir el models de formularis següents, dels quals es fa menció als articles 4 i 5:

Annex 1. Model de notificació per la inscripció de fitxers de dades personals al registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals.
LesLleis.com

Annex 2. Model de notificació de les actualitzacions i supressions de les inscripcions prèviament realitzades de fitxers de dades personals.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.