Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament sobre la constatació registral de les unions estables de parella


Exposició de motius

La disposició addicional de la Llei qualificada 4/2005, de 21 del febrer, de les unions estables de parella preveu que “El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’establir els reglaments que l’hagin de desenvolupar”. Amb la finalitat de donar compliment al precepte esmentat es promulga aquest Reglament, que té com a finalitat desenvolupar les normes legals que fan referència al registre de les unions estables de parella en tot el que fa referència als efectes de la constància registral, l’organització del registre i els procediments per a la pràctica dels assentaments que preveu la Llei.

D’acord amb l’article 21 es configura el Registre de les Unions Estables de Parella com un registre independent del Registre Civil, ja que aquest és el sentit que cal atribuir al precepte esmentat, que precisament es refereix a la creació d’aquest nou registre a càrrec del registrador civil. Per tant, això vol dir que, mentre el matrimoni s’inscriu en una de les seccions del Registre Civil, el legislador andorrà ha optat pel criteri de crear un registre especial per a les unions estables de parella. Aquesta opció és coherent amb els principis que informen el dret andorrà, ja que, com posa de manifest el preàmbul de la Llei qualificada 4/2005, no ha d’haver-hi necessàriament una identitat entre matrimoni i unió estable de parella, perquè obeeixen a opcions i a plantejaments diferents; per aquest motiu la Llei les tracta com a institucions diferents.
LesLleis.com

Aquest plantejament legislatiu suposa que el Registre citat vagi a càrrec del registrador civil. D’aquesta manera, amb les particularitats que comporta el fet de no equiparar parella de fet i matrimoni, i amb la simplicitat de funcionament que requereix un registre d’aquest tipus, les normes que s’han aplicar, sempre d’acord amb la finalitat que se cerca i amb l’aplicació de les disposicions recollides tant en aquest Reglament com en la Llei d’Unions Estables de Parella, siguin subsidiàriament les que regulen el Registre Civil, i la inspecció i els recursos contra les decisions del registrador corresponguin a la jurisdicció ordinària.

A proposta del ministre de Justicia i Interior, el Govern en la sessió del 29 de juny del 2005, aprova el Reglament sobre la constatació registral de les unions estables de parella.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.